Szkolenie prowadzone przez praktyka rozliczającego różne systemy czasu pracy w aktualnym stanie prawnym, w oparciu o przygotowane ćwiczenia. W programie czas wolny z powodu siły wyższej – nowość!

Data: 21 marca 2023 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34
Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Program

1. Zagadnienia podstawowe

 • Doba, tydzień pracowniczy
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy w różnych systemach
 • Rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego – przykłady praktyczne
 • Planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
 • Ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe przykłady planowania czasu pracy

2. Okresy odpoczynku

 • Kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
 •  Jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek? – zajęcia praktyczne
 • Odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować – ustalanie nieprawidłowości na podstawie przykładowych ewidencji czasu pracy

3. Czas wolny z powodu siły wyższej – Nowość 2023!!!

 • Wymiar w danym roku
 • Wykroczenia z tytułu nieudzielenia czasu wolnego

4. Elastyczny czas pracy

 • Zasady jego wprowadzenia
 • Krąg osób do których ma zastosowanie elastyczny czas pracy
 • Wykroczenia dotyczące elastycznego czasu pracy

5. Harmonogramy pracy

 • Planowanie harmonogramów
 • Zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach

6. Ewidencjonowanie czasu pracy

 • Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
 • Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
 • Konieczność ewidencjonowania w kartach ewidencji godzin wyjść prywatnych.
 • Zamieszczanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych.
 • Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
 • Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych forma przechowywania
 • Ustalanie najczęściej popełnianych błędów na podstawie przykładowych ewidencji czasu pracy

7. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie

 • Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • Godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej a 3 miesięczny okres rozliczeniowy
 • Oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
 • Rekompensata pracy w dniu wolnym w danym okresie rozliczeniowym
 • Udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
 • Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania uprawnienia pracowników
 • Rekompensata za pracę w niedzielę i święta
 • Praca w święto przypadająca w dniu wolnym

8. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

Wykładowca

Absolwent studiów chemicznych na Politechnice Wrocławskiej oraz prawa na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w dziedzinie zarządzanie czasem. Od 2008 do 2022 r. jako inspektor pracy nadzorował największe zakłady przemysłowe w szczególności branży chemicznej w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy i higieny pracy. Przeprowadzał liczne postępowania powypadkowe. Uzyskał tytuł specjalisty w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów medycznych. Przez wiele lat związany z uczelniami wyższymi na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie zdobył pozycję uznanego wykładowcy.

Koszt szkolenia

 • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.