OŚRODEK MEDIACJI powstał przy RIPH w Lesznie w 2018 roku.
Jest miejscem rozwiązywania sporów przy udziale naszych mediatorów zarówno w ramach mediacji pozasądowej jak i na podstawie skierowania do mediacji przez sąd powszechny.

ŚRODEK MEDIACJI powstał przy RIPH w Lesznie w 2018 roku. Jest miejscem rozwiązywania sporów przy udziale naszych mediatorów zarówno w ramach mediacji pozasądowej jak i na podstawie skierowania do mediacji przez sąd powszechny.

Stworzyliśmy OŚRODEK MEDIACJI, ponieważ świadomy przedsiębiorca wie, że jak nierozwiązany konflikt może negatywnie wpłynąć na reputację jego firmy.

Mediacja umożliwia ugodowe zakończenie sporu między przedsiębiorcami, pracodawcami a pracownikami w prawie każdym sporze, w tym sporów odnoszących się do naruszania bądź niewłaściwego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, sporów dotyczących praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, sporów dotyczących spraw pracowniczych, kadrowych, działowych, sporów odszkodowawczych etc.

Możliwość rozwiązania sporu w ramach mediacji można zagwarantować sobie już na etapie zawierania umowy. Wystarczy do umowy wpisać odpowiednią klauzulę:

„W przypadku sporu wynikłego na tle niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem rozwiązywania sporów w drodze mediacji Ośrodka Mediacji przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. Strony jednocześnie wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora, okres trwania mediacji oraz opłaty. Strony zgodnie podają, że treść Regulaminu jest im znana”.

Stworzyliśmy OŚRODEK MEDIACJI, ponieważ świadomy przedsiębiorca wie, że jak nierozwiązany konflikt może negatywnie wpłynąć na reputację jego firmy.

Mediacja umożliwia ugodowe zakończenie sporu między przedsiębiorcami, pracodawcami a pracownikami w prawie każdym sporze, w tym sporów odnoszących się do naruszania bądź niewłaściwego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, sporów dotyczących praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, sporów dotyczących spraw pracowniczych, kadrowych, działowych, sporów odszkodowawczych etc.

Możliwość rozwiązania sporu w ramach mediacji można zagwarantować sobie już na etapie zawierania umowy. Wystarczy do umowy wpisać odpowiednią klauzulę:

„W przypadku sporu wynikłego na tle niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem rozwiązywania sporów w drodze mediacji Ośrodka Mediacji przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. Strony jednocześnie wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora, okres trwania mediacji oraz opłaty. Strony zgodnie podają, że treść Regulaminu jest im znana”.

Jak przebiega mediacja?

  • Mediator kontaktuje się ze stronami w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego (nie może to być budynek sądu, siedziba albo mieszkanie stron).
  • Spotkanie wstępne z mediatorem. Zwykle najpierw mediator spotyka się z każdą ze stron osobno.

  • Wspólne spotkanie mediatora i stron konfliktu.
  • Posiedzenie mediacyjne nie musi się odbyć, jeśli strony lub jedna z nich tego nie chce, wówczas mediator spotyka się kolejno, indywidualnie z każdym przedsiębiorcą i pośredniczy w rozmowie między nimi.
  • Zakończenie mediacji z podpisaniem ugody kończącej konflikt lub bez podpisania ugody.
  • W przypadku mediacji ze skierowania sądu, mediator dostarcza do sądu protokół z mediacji i treść ugody (jeśli została zawarta).
  • Z przebiegu mediacji mediator sporządzi protokół. Jeżeli strony zawarły ugodę, zostanie ona wpisana do protokołu lub do niego dołączona.
  • Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.

Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego mediatora posiadającego stosowne kompetencje.

Zachęcamy do korzystania z mediacji dobrowolnej dostępnej w Ośrodku jak też do kierowania toczących się już spraw sądowych do mediatorów wpisanych na listę Ośrodka.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno

Tel. 65 529 56 56

E-mail: leszno@riph.pl
E-mail: izba@riph.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Napisz do nas

Napisz do nas