WARUNKI OBSŁUGI

Oferta obejmuje:

 • Audyt stanu początkowego pod względem zgodności z przepisami i dobrymi praktykami z zakresu obsługi;
 • Opracowanie planu działań w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami i usprawnienia działań firmy pod kątem zakresu obsługi;
 • Coroczny audyt zakładu w celu przeprowadzenia kompleksowego audyt z zakresu obsługi (jeśli nie następują znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania zakładu możliwy jest audyt zdalny);
 • Zapewnienie spełnienia przez klienta aktualnych wymogów prawnych z zakresu obsługi;
 • Stałe doradztwo i wsparcie w zakresie obsługi;
 • Informowanie o zmianach w prawie z zakresu obsługi mających zastosowanie do działalności klienta;
 • Organizowanie szkoleń w siedzibie klienta lub w innym dogodnym dla klienta miejscu;
 • Udział w kontrolach organów zewnętrznych związanych z zakresem obsługi;
 • Obsługa przez specjalistów biegłych w pełnym zakresie obsługi.

Oferta nie obejmuje:

 • Sporządzania wielostronicowych specjalistycznych dokumentów typu Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego czy wnioski o pozwolenia środowiskowe – opracowanie ich możliwe jest za dodatkową opłatą z rabatem 20% z tytułu obsługi;
 • Przeprowadzenia badań laboratoryjnych środowiska pracy, emisji do powietrza, ścieków itp. – w ramach obsługi organizujemy i nadzorujemy tego typu badania przez akredytowane laboratoria;
 • Dodatkowych dojazdów np. w celu uczestniczenia w kontroli, w badaniach itp. W tym wypadku obowiązuje dodatkowa opłata za transport na zasadach kilometrówki z i do Poznania;

MOŻLIWY ZAKRES OBSŁUGI

Powietrze atmosferyczne

 • Opłaty środowiskowe: sporządzanie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 • Roczny bilans LZO: dla zakładów podlegających pod standardy emisyjne
 • KOBIZE: wprowadzanie, aktualizowanie danych o emisji oraz przygotowywanie rocznych raportów dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
 • CRO: nadzór nad kartami urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (m.in. urządzeń klimatyzacyjnych)
 • Raporty do PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń)

Gospodarka odpadami

 • Sprawozdania odpadowe: sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
 • Bieżący nadzór nad prawidłową organizacją gospodarki odpadowej i selekcją odpadów
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i wyboru firmy zagospodarowującej odpady klienta
 • Ewidencja odpadów poprzez Bazę Danych o Odpadach (BDO)[1]:
  • Do jednego odbioru odpadów w tygodniu: wprowadzanie danych do BDO przez oferenta po otrzymaniu ich z jednodniowym wyprzedzeniem;
  • Więcej niż jeden odbiór w tygodniu: przeszkolenie z obsługi BDO wskazanych pracowników i nadzór nad prawidłowością wypełniania Kart Przekazania Odpadów (KPO)
  • Niezależnie od ilości: raz w miesiącu weryfikacja i wprowadzenie KPO do kart ewidencji odpadów (jesteśmy również w trakcie uruchamiania automatycznego systemu komputerowego informującego o potencjalnych problemach na bieżąco)

Produkty i opakowania

Nadzór nad spełnieniem wymagań wynikających z wprowadzania na rynek:

 • Opakowań
 • Jednorazowych torebek foliowych
 • Produktów
  • Baterii i akumulatorów
  • Sprzętów elektrycznych i elektronicznych
  • Opon
  • Olejów smarowych
  • Pojazdów

Sporządzanie sprawozdań, wyliczanie opłat produktowych i recyklingowych. Pomoc w wyborze i komunikacja z organizacjami odzysku, organizacja samorządu gospodarczego itp.

Inne

 • Azbest: sporządzanie informacji o wyrobach zawierających azbest
 • Sprawozdań GUS (Główny Urząd Statystyczny) w zakresie środowiska

Nadzór nad spełnieniem wymagań uzyskanych pozwoleń środowiskowych i monitoring ich ważności.

Szkolenia pracowników wykonujących działania z zakresu ochrony środowiska.

W przypadku kontroli zewnętrznych:

 • Obecność podczas kontroli zewnętrznych
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia pokontrolne
 • Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych

Niniejsza oferta jest wstępną propozycją, która może zostać dodatkowo dostosowana do Państwa potrzeb.

Doradca: 

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP Ekspert: obliczanie śladu węglowego, zmiany klimatu, gospodarka odpadami, ekoinnowacje, geograficzne systemy informacyjne (mapy, analizy przestrzenne), systemy zarządzania środowiskowego, ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, BHP.

Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii. Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju. Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeprowadził ich już ponad 4000 godzin Przeszedł roczne szkolenie trenerskie. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 h). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

Zakres kompleksowej obsługi wraz z wyceną ustalany indywidualnie!

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie

tel. 65 529 56 56, mail: leszno@riph.pl