WYPADEK PRZY PRACY. POSTĘPOWANIE I DOKUMENTACJA.
ANALIZA PRZYCZYN NA PRZYKŁADACH WYPADKÓW.
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI MINIMALIZACJI ZDARZEŃ WYPADKOWYCH W FIRMIE.

Data: 23 stycznia 2024 r., godz. 9:00 – 14:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

 1. Powitanie uczestników
 2. Wprowadzenie

(wskazanie zagadnień, których będzie dotyczyć szkolenie, wskazanie źródeł prawa, podstawowe pojęcia, definicje prawne dotyczące wypadków przy pracy)

 1. Metodyka ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez pracodawcę i zespoły powypadkowe – okiem inspektora pracy

(zasady zgłaszania i rejestracji wypadków, obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem, skład i czynności zespołu powypadkowego, badanie miejsca wypadku, oględziny stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, a także stanu urządzeń ochronnych, wyjaśnienia poszkodowanego i świadków wypadku, procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych przez pracodawców, sporządzanie prawidłowego protokołu powypadkowego, termin sporządzenia protokołu, podważanie zapisów w protokole, odrębne zdanie członka zespołu, błędy w zapisach protokołu powypadkowego – przykłady) 

 1. Rodzaje i przykłady wypadków przy pracy – analiza

(Przedstawienie wypadków przy pracy z różnych branż – przykłady i analiza, omówienie najczęściej występujących przyczyn wypadków leżących w obszarach techniki, organizacji i w czynniku ludzkim)

 1. Sposoby minimalizacji oraz metody wdrażania w zakładzie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ludzkich dotyczących możliwości występowania zdarzeń wypadkowych – praktyczne wskazówki

(Rola oceny ryzyka zawodowego, dokumentacji zakładowej w tym instrukcji, przygotowanie pracownika do bezpiecznej pracy, organizacja stanowiska i środowisko pracy, zakres obowiązków i odpowiedzialności osób kierujących, służb bhp, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu)

 1. Konsekwencje prawne w tym karne w stosunku do osób odpowiedzialnych za wypadek. Konsekwencje finansowe pracodawcy.

(Rodzaje i przykłady procesów i postępowań prawnych oraz orzecznictwo sądowe)

 1. Sprawy z powództwa cywilnego – odszkodowania i zadośćuczynienie.

(Rodzaje i przykłady postępowań sądowych)

Wykładowcy:

Inspektor pracy zawodowo zajmuje się nadzorem i kontrolą w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwem i higieną pracy. Specjalista ds. bhp z wieloletnią praktyką w szczególności w zakresie wykonywania prac w różnych gałęziach przemysłu m.in. przy obróbce drewna, metali, robót budowlanych itp. Wielokrotny audytor w zakresie oceny maszyn i urządzeń dotyczących wprowadzenia, dostosowania ich do minimalnych wymagań BHP, CE, ATEX.

Radca prawny, zawodowo jako inspektor pracy zajmuje się nadzorem i kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy oraz procesów dotyczących wykroczeń popełnianych przez pracodawców.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia

 • 479,70 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 541,20 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.