Data: 17 maja 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie:
  • technologiczne aspekty kontroli pracownika
  • podstawy prawne stosowania kontroli pracownika
  • podporządkowanie pracownika
 2. Ochrona praw obywatelskich oraz pracowniczych:
  • konstytucyjne prawo do ochrony prywatności
  • ochrona dóbr osobistych na podstawie KC
  • ochrona praw pracowniczych w świetle KP
  • przestępstwa i wykroczenia dotyczące prawa do prywatności
 3. Zasady generalne stosowania kontroli pracownika w miejscu pracy
  • zakres kontroli
  • cel kontroli
  • ochrona norm prawnych
  • poszanowanie godności pracownika
 4. Kontrola treści (email, telefon, zawartość komputera)
 5. Kontrola lokalizacji (GPS, BTS)
 6. Monitoring wizyjny
  • zasady stosowania
  • ograniczenia możliwości stosowania w świetle przepisów prawa
 7. Kontrola zawartości alkoholu oraz środków działających odurzająco
  • podstawy prawne
  • procedura prowadzenia kontroli
  • ograniczenia stosowania kontroli
  • konsekwencje
 8. Blok pytań i odpowiedzi

Wykładowca: 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, od roku 1999 Inspektor pracy, w latach 2006 – 2013 Kierownik Sekcji Prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy; w roku 2014 objął stanowisko Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru; nadzorował największe zakłady przemysłowe w województwie w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy; Uznany wykładowca akademicki oraz kierownik naukowy studiów podyplomowych Kadry i płace. Uzyskał uprawnienia mediatora a zdobytą wiedzę wykorzystuje m.in. podczas prowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.