W dzisiejszym świecie, który coraz bardziej zwraca uwagę na zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i ekologię, jednym z kluczowych zagadnień stał się ślad węglowy – ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez działalność organizacji. Obowiązujące regulacje prawne nakładają na coraz więcej firm obowiązek mierzenia i raportowania śladu węglowego. To jednak nie jedyny powód, dla którego firmy interesują się tą tematyką.

REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W LESZNIE

serdecznie zaprasza na BEZPŁATNY WEBINAR

„ŚLAD WĘGLOWY – NAJWIĘKSZE WYZWANIA W FIRMIE” 

dnia 25 kwietnia br. godz. 12:00-13:00

W programie:

  • dlaczego firmy liczą ślad węglowy?
  • jakie są trzy zakresy powstawania śladu węglowego w firmie?
  • zasady obliczania śladu węglowego dla organizacji.

Webinar odbędzie się na platformie Clickmeeting.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.