KOMPENDIUM PPK – najważniejsze informacje powdrożeniowe z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Część I.

Szkolenie dla osób zajmujących się obsługą PPK z udziałem Mateusza Kozłowskiego Eksperta Regionalnego PPK, Polski Fundusz Rozwoju.

Data: 29 lutego 2024 r., godz. 10:00-11:00

Program webinarium będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • osoba zatrudniona, a uczestnik w rozumieniu ustawy o PPK – istotne różnice;
  • zawarcie umowy o prowadzenie, a transfer środków – zmiany po nowelizacji 2022;
  • naliczanie i przekazywanie wpłat do PPK – terminy obowiązujące po nowelizacji 2022;
  • raportowanie wpłat PPK do ZUS – miesięczny raport ZUS RCA;
  • potrącenia publicznoprawne od wpłat do PPK – najczęściej zadawane pytania z omówieniem;
  • inne kwestie poruszane na spotkaniu przez uczestników.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.