PPK W PIGUŁCE – spotkanie dla pracowników z udziałem Mateusza Kozłowskiego Eksperta Regionalnego PPK, Polski Fundusz Rozwoju.

Data: 15 maja 2024 r., godz. 10:00-11:00

Program webinarium będzie obejmował najważniejsze informacje z punktu widzenia Pracowników:

  • Skąd się biorą środki PPK? Źródła wpłat na rachunek.
  • Korzyści wynikające z uczestnictwa w PPK.
  • Czy środki gromadzone w PPK są bezpieczne? Prywatność gromadzonych oszczędności.
  • Gdzie moje PPK? Logowanie do swojego rachunku PPK.
  • Zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK – wypłaty przed i po 60-tym roku życia.
  • Co po mojej śmierci? Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK.
  • Inwestowanie w PPK i ryzyko z nim związane.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.