Naliczanie wpłat do PPK. Rezygnacja i powrót do PPK. Sytuacje wyjątkowe w PPK.

Warsztaty szkoleniowe dla osób zajmujących się obsługą PPK z udziałem Mateusza Kozłowskiego Eksperta Regionalnego PPK.

Data: 24 sierpnia 2023 r., godz. 10:00-11:00

Program webinarium będzie obejmował następujące zagadnienia:

 • Urlop wychowawczy, a naliczanie wpłat do PPK. Definicja wynagrodzenia.
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a termin dokonania pierwszej wpłaty do IF – zmiany po nowelizacji 2022.
 • Wpłaty do PPK po ustaniu zatrudnienia.
 • Potrącenia publicznoprawne od wpłat do PPK – najczęściej zadawane pytania z omówieniem.

 

 • Złożenie rezygnacji przez osobę zatrudnioną oraz uczestnika PPK – istotne różnice.
 • Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.
 • Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika, a deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – omówienie z przykładami.

 

 • Korekty wpłat do PPK – zasada bilansowania.
 • Nie naliczyłam/łem wpłat do PPK w terminie – co robić? Wpłaty spóźnione, a wpłaty zaległe.
 • Postępowanie w przypadku śmierci uczestnika PPK.
 • Zmiana przez pracodawcę instytucji finansowej obsługującej PPK, a transfer środków.
 • Przekształcenia podmiotów zatrudniających. Najczęściej zadawane pytania z omówieniem.

 

Dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo na wskazany adres email link do uczestnictwa na platformie MS Teams.

 

KOLEJNE SPOTKANIA ONLINE W RAMACH PPK

TERMIN Tematyka
21.09 godz. 10:00 Jak wypłacić środki z PPK przed 60 rokiem życia i po 60 roku życia – spotkanie dla pracowników firm

 

12.10 godz. 10:00 Mikroprzedsiębiorca, a PPK
16.11 godz. 10:00
 1. Wpłata dodatkowa pracodawcy i pracownika.
 2. Obniżenie wpłaty pracownika.
 3.  Raportowanie do ZUS i podatki.

 

14.12 godz. 10:00 Wybrane zagadnienia PPK – praktyczne aspekty ważne z punktu pracodawcy – sesja pytań i odpowiedzi.

 

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.