Zastanawiasz się czym jest dyrektywa work-life balance i jak wpływa na zmiany w Kodeksie Pracy? Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 26 kwietnia 2023 r.

Data: 26 kwietnia 2023 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program

1. Świadczenia związane z chorobą

 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 • jak obliczyć wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w różnych przypadkach (zwolnienia lekarskie przypadające tylko na dni robocze, choroba przez 30 dni i jeden dzień wykowywania pracy, wyczekiwanie bez prawa do świadczenia)
 • zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
  – podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru
  – zatrudnienie w trakcie miesiąca
  – choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
  – choroba w drugim miesiącu ubezpieczenia
  – niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej np.: urlopem bezpłatnym lub wychowawczym i choroba od 1 dnia po powrocie
  – składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru (nagrody, nagrody roczne, premie regulaminowe, premie uznaniowe, składniki przyznane do określonego terminu, dodatki bez względu na ich nazwę),
  – zapisy stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, mające wpływ na zaliczanie składników do podstawy zasiłków
  – sposób uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  – sposób postępowania przy braku jednoznacznych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych,
  – wyłączanie składników wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  – brak zapisu o zasadach pomniejszenia, a prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia
  – zasady uzupełnienia zmiennych składników wynagrodzenia
  – składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej
  – sposób uwzględniania składników przysługujących do określonego terminu,
  – zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  – umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  – minimalna podstawa zasiłkowa w 2023 r przy zmianie wynagrodzenia minimalnego w styczniu i lipcu
  – zmiana wymiaru etatu
  – podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

2. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń:

 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 • zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłki opiekuńcze
  – dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
  – limity dni zasiłku opiekuńczego na dziecko i członków rodziny, jak „oszczędzać” dni limitu zasiłku
  – osoby uprawnione do zasiłku opiekuńczego
  – okres zwolnienia a prawo do wypłaty zasiłku
  – wysokość wypłaty
 • zasiłki macierzyńskie
  – za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
  – za okres urlopu rodzicielskiego, wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
  – możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
  – przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
  – zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  – zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  – wysokość zasiłku macierzyńskiego
  – zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
  – zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
  – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
  – zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
 • dyrektywa work-life-balance
  – zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  – wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka
  – zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
  – zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  – zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą
  – skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  – nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
 • świadczenie rehabilitacyjne
  – prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
  – wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
  – okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjne
  – waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w celu ustalenia podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

3. Przykłady listy płac

 • Lista płac – wynagrodzenie za pracę i zasiłek w podstawie podatku
 • Lista płac – łączenie macierzyńskiego z pracą
 • Lista płac – uzupełnienie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Wykładowca

Certyfikowany trener. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Wykładowca z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 15 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie. Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia

 • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.