W 2023 roku weszło w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Dotyczą nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzają dodatkową ochronę przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę.

Data: 26 września 2023 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

 1. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy:
 • Pojęcie pracy zdalnej
 • Zasady wprowadzenia pracy zdalnej
 • Zasady odwołania z pracy zdalnej
 • Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
 • Prawa pracodawcy związane z pracą zdalną
 • Obligatoryjność wprowadzenia pracy zdalnej
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej
 • Praca zdalna a BHP Wypadek przy pracy zdalnej
 1. Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:
 • Kto będzie mógł wprowadzić kontrolę prewencyjną trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu
 • Jakie obowiązki informacyjne związane z kontrolą będą spoczywały na pracodawcy
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna
 • Jaki powinien być wynik kontroli, żeby wyciągnąć konsekwencje prawne wobec pracownika
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie
 • Gradacja kar porządkowych
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?
 • Jak przygotować aneks do regulaminu pracy i pozostałe dokumenty
 • Gdzie i jak długo przechowywać dokumenty z badania pracownika
 • Jak zorganizować proces retencji danych? Które dane należy niszczyć i kiedy, a które można przechowywać dłużej
 • Co z kontrolą osób na umowach cywilnoprawnych
 1. Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia:
 • Zmiany dotyczące umów na okres próbny
 • Jakie zmiany doprecyzowujące treść umowy o pracę zostaną wprowadzone
 • Umowa o zakazie konkurencji a dodatkowe zatrudnienie
 • Prawo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Zasady wypowiadania umów na czas określony
 • Nowa informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia a wykroczenie
 1. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

          Urlop opiekuńczy

 • Cel i wymiar urlopu opiekuńczego
 • Zasady jego wnioskowania
 • Zasada obligatoryjności jego udzielania
 • Odpłatność jego udzielania
 • Brak jego udzielania a wykroczenia

          Wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat po zmianach:

 • Co się zmieni w kwestii składania wniosku

          Elastyczna organizacja pracy:

 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy
 • Jakie przesłanki będzie musiał spełniać pracownik, żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy
 • Zasady jego wnioskowania oraz termin przysługiwania prawa do elastycznej organizacji pracy
 • Elastyczna organizacja pracy a wykroczenia

          Nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego:

 • Wymiar urlopu rodzicielskiego
 • Zasady jego wykorzystywania w tym podział na części
 • Skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym

          Zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich:

 • Na jakich zasadach pracownik będzie powracał do pracy po nowelizacji przepisów

          Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i            opiekuńczych po zmianie przepisów:

 • Na jakich zasadach zostanie zwiększona ochrona trwałości zatrudnienia
 • W jaki sposób będą chronieni przed zwolnieniem pracownicy na urlopach opiekuńczych i korzystający z elastycznej organizacji pracy

Wykładowca: 

Absolwent studiów chemicznych na Politechnice Wrocławskiej oraz prawa na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w dziedzinie zarządzanie czasem. Od 2008 do 2022 r. jako inspektor pracy nadzorował największe zakłady przemysłowe w szczególności branży chemicznej w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy i higieny pracy. Przeprowadzał liczne postępowania powypadkowe. Uzyskał tytuł specjalisty w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów medycznych. Przez wiele lat związany z uczelniami wyższymi na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie zdobył pozycję uznanego wykładowcy.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

 • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.