Data:  1 marca 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

 Zmiany:

 • Możliwość rezygnacji ze zwolnienia dla niektórych dotacji
 • Przyspieszona amortyzacja w gminach zagrożonych bezrobociem
 • Zmiana w ulgach pomniejszających podstawę opodatkowania
 • Zwolnienie z podatku świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429);
 • Opodatkowanie kubków i naczyń z tworzyw sztucznych serwowanych z posiłkami na wynos

KSEF – jak się przygotować?

 • Uprawnienia, które przysługują i są nadawane w KSEF
 • Czy należy złożyć ZAW-FA i co się z tym wiąże
 • Jak musimy zmienić zasady obiegu dokumentów z chwilą nadejścia obowiązku rozliczania faktur w KSEF
 • Czy musimy zmienić lub zmodernizować sprzęt komputerowy przy stosowaniu rozliczania w KSEF. Co warto zastosować?
 • Dyskusja oraz pytania i odpowiedzi dotyczące KSEF

Najnowsze orzeczenia w PIT

Przychody:

 • Obowiązek podatkowy – przedwczesna zapłata, a zaliczka w 100%
 • Wynagrodzenie prezesa zarządu w ramach działalności gospodarczej – jaki to przychód
 • Sprzedaż nieruchomości nie wykorzystywanej w działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
 • Kontrahent fundujący nieodpłatne szkolenie a zysk przedsiębiorcy
 • Nadpłata w podatku od nieruchomości, a przychód podatkowy
 • Przychód z odzyskanych części z likwidowanego środka trwałego
 • Najem nieruchomości wycofanej z ewidencji środków trwałych
 • Wypłata zysku z sp. z o.o uzyskanego przed przekształceniem JDG w sp. z o.o.
 • Przychód pracownika/zleceniobiorcy, a zapłacone przez płatnika zalegle składki w części dotyczącej pracownika/zleceniobiorcy
 • Zaliczka wypłacona komplementariuszowi -jednolite orzecznictwo i odmienne Fiskusa
 • Opodatkowanie nagrody otrzymanej przez przedsiębiorcę za udział w konkursie
 • Pomniejszenie podstawy opodatkowania daniny solidarnościowej o stratę z lat ubiegłych

Koszty:

 • Kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy
 • Okulary korekcyjne nabyte dla przedsiębiorcy
 • Ograniczenia w ujmowaniu w koszty składki GAP
 • Wydatki na dokształcanie przedsiębiorcy
 • Impreza integracyjna i udział w niej kontrahentów
 • Kontynuowanie w 2023 r odpisów amortyzacyjnych w „mieszkaniówce” – rozbieżne orzecznictwo
 • Zakup alkoholu w kosztach
 • Ulga BR, a koszty wynagrodzenia pracownika w okresie choroby
 • Kara z nieterminowe wykonanie robót
 • Jednorazowy odpis amortyzacyjny 50.00 Euro w spółce cywilnej w której przychód w ubiegłym roku przekroczył 2.000.000 Euro.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.