Szkolenie z Przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie. Wdrożenie dyrektyw Unii Europejskiej wprowadza szereg zmian w Kodeksie Pracy.

Data: 16 maja 2023 r., godz. 9:00 – 14:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Wdrożenie dyrektyw UE wprowadza szereg zmian w Kodeksie Pracy w zakresie m.in. zawierania umów o pracę, warunków zatrudnienia pracownika, czasu pracy czy urlopów rodzicielskich.

Program

1. Powitanie uczestników

2. Wprowadzenie

– krótkie wskazanie zagadnień, których będzie dotyczyć szkolenie, wskazanie źródeł prawa,

3. Zmiany dotyczące zawierania umów o pracę

– nowa treść umowy o pracę, nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
– zmiany w zakresie umów na czas określony, wniosek pracownika o zmianę niektórych warunków zatrudnienia,
– prawo do zatrudnienia na podstawie wielu umów o pracę,
– uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny i czas określony,

4. Zmiany w informacjach o warunkach zatrudnienia

– rozszerzenie obowiązku informacyjnego – art. 29 §3 k.p.
– obowiązek informowania o polityce szkoleniowej, wolnych stanowiskach i procedurach awansu,
– sposób przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia,
– sankcje za nieudzielenie prawidłowych informacji,

5. Zmiany w czasie pracy, elastyczna organizacja pracy, dodatkowe dni wolne, urlop opiekuńczy

– dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy,
– praca w ramach elastycznej organizacji pracy,
– zwolnienie z powodu działania siły wyższej,
– urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze,

6. Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem

– urlop ojcowski na nowych zasadach,
– nowe zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego,

7. Nowy katalog wykroczeń

– wskazanie i omówienie nowych przepisów wykroczeniowych.

Wykładowca

radca prawny, zawodowo jako inspektor pracy zajmuje się nadzorem i kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy oraz procesów dotyczących wykroczeń popełnianych przez pracodawców.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia

  • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
  • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
  • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
  • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.