Jak wykorzystać prawo do efektywnego prowadzenia procesów zakupowych?
Poszerz swoją wiedzę w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy.

Data: termin podamy wkrótce
Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting.
Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

 Program

Negocjacje i sprawdzenie kontrahenta w umowach zakupowych

 •  Jakie dokumenty pozyskać przed podpisaniem umowy?
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • Pełnomocnik i prokurent
 • W jaki sposób napisać pełnomocnictwo, aby było ważne?
 • Negocjacje warunków kontraktu a niezachowanie lojalności
 • List intencyjny, umowa przedwstępna i umowa ostateczna
 • Umowa pisemna, elektroniczna i dokumentowa

Oferta jako forma umowy zakupowej

 • Oferta jako szczególny tryb zawierania umów
 • Zapytanie ofertowe
 • Ogólne warunki a umowa zakupowa
 • Oferta – zakres i najczęstsze problemy
 • Okres obowiązywania oferty
 • Moment zawarcia umowy zakupowej
 • Oferty i umowy zakupowe w postaci elektronicznej

Poprawna struktura w umowach zakupowej

 • Komparycja umowy – prawidłowy opis
 • Umowy zawierane na czas oznaczony i nieoznaczony
 • Przedmiot umowy
 • Klauzule w umowach
 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 • Określenie ceny w umowie
 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
 • Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • Załączniki w umowach

Rodzaje umów zakupowych w praktyce

 • Umowa sprzedaży, umowa dostawy i umowa zamiany
 • Umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług
 • Umowa ubezpieczenia, umowa spedycji, umowa o roboty budowlane itd.

Zabezpieczenie umowy zakupowej

 • poręczenie
 • gwarancja bankowa
 • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 • zastaw i zastaw rejestrowy
 • odsetki – różne rodzaje
 • kary umowne
 • zaliczka, zadatek, przedpłata
 • klauzule poufności, itd.

Wykonanie umowy zakupowej i jej zakończenie

 • Potwierdzenie wykonania umowy – stan faktyczny, dokumentacja
 • Odpowiedzialność – gwarancja i rękojmia
 • Uprawnienia kupującego do żądania obniżenia ceny
 • Przekroczenie terminów i szkoda
 • Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie za zgodą obu stron
 • Rozliczenie umowy

Wykładowca

• Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
• Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
• Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych

Koszt szkolenia

 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 381,30 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 492,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie
 • rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.