Wyzwania dzisiejszego świata sprawiają, że wiele firm chce optymalizować swój wpływ na środowisko przyrodnicze.

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi w tej dziedzinie jest System Zarządzania Środowiskowego oparty o normę ISO 14001:2015. Na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę jakie są jego podstawowe wymagania i jak go wdrożyć. Szkolenie polecamy do osób, które zastanawiają się nad wdrożeniem normy w swojej firmie, będą pełnomocnikami lub auditorami wewnętrznymi normy ISO 14001:2015.

Data: 9 października 2023, godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program:

 • Powitanie i wprowadzenie
 • Koncepcja systemu zarządzania środowiskowego (definicja, cele, krótka historia, znaczenie i korzyści)
 • Kluczowe terminy i definicje w tym model Planuj–Wykonaj–Sprawdź–Działaj (PDCA)
 • Omówienie struktury i kluczowych wymagań normy
 • Kontekst organizacji
  • Potrzeby i oczekiwania organizacji
  • Zakres wdrożenia
 • Przywództwo
  • Rola najwyższego kierownictwa
  • Polityka środowiskowa
  • Role i odpowiedzialności
 • Planowanie
  • Aspekty środowiskowe i wymagania prawne
  • Ryzyka i szanse
  • Planowanie działań i celów
 • Wsparcie
  • Zasoby i kompetencje niezbędne do wdrożenia
  • Komunikacja
  • Wymagania dokumentacyjne
 • Działania operacyjne
  • Planowanie i nadzór
  • Reagowanie na sytuacje awaryjne
 • Ocena efektów działalności
  • Monitorowanie
  • Ocena zgodności
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie
  • Niezgodności i działania korygujące
 • Proces certyfikacji
 • Pytania i dyskusja
 • Podsumowanie i zakończenie

 

Prowadzący szkolenie: 

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP. Ekspert: obliczanie śladu węglowego, zmiany klimatu, gospodarka odpadami, ekoinnowacje, geograficzne systemy informacyjne (mapy, analizy przestrzenne), systemy zarządzania środowiskowego, ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, BHP.

Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.

Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeprowadził ich już ponad 4000 godzin Przeszedł roczne szkolenie trenerskie. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 h). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

Koszt szkolenia:       

455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.