Zapraszamy na szkolenie na temat zasad wprowadzania danych w bazie KOBiZE. Ze szkolenia dowiedzą się Państwo jak praktycznie wprowadzić dane Państwa firmy do bazy, wygenerować raport KOBIZE oraz wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Omówimy też generowanie wykazu ręcznie oraz za pomocą darmowego ekopłatnika.

Data: 7 lutego 2024, godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program:

Podstawowe informacje o KOBIZE i opłatach środowiskowych

 • Cel i zasady działania KOBIZE
 • Podstawy prawne
 • Podmioty i procesy objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE i sprawozdawczości do Marszałka
 • Kontrole i sankcje związane z sprawozdawczością środowiskową i raportami KOBiZE
 • Powiązanie KOBIZE z systemem opłat za korzystanie ze środowiska

Podstawowe zasady korzystania ze środowiska

 • Pozwolenia i zgłoszenia
 • Sprawozdawczość
 • Ewidencja
 • Wnoszenie opłat
 • Specjalnie dla uczestników szkolenia – kalendarz obowiązków w ochronie środowiska

Rejestracja w KOBIZE

 • Niezbędna dokumentacja
 • Założenie konta krok po kroku
 • Zmiana bądź aktualizacja wprowadzonych danych

Sporządzanie raportu do KOBiZE „krok po kroku”

 • Niezbędny zastaw informacji do przygotowania – lista kontrolna dla uczestników
 • Zakres i struktura raportu
 • Identyfikacja procesów, urządzeń i substancji podlegających raportowaniu – lista kontrolna dla uczestników
 • Budowanie struktury technologicznej zakładu
 • Charakterystyka paliw/odpadów/surowców wykorzystywanych w instalacji
 • Dane dotyczące produkcji i przetwarzania
 • Ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
 • Wprowadzanie danych dla poszczególnych instalacji
 • Automatyczny system kontroli i korekta sprawozdań

Sposoby ustalania wielkości emisji i wysokości opłaty dla charakterystycznych procesów technologicznych

 • Określanie czasu pracy instalacji i źródeł
 • Zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji
 • Emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych, spalania paliw w silnikach spalinowych i kotłach, LZO (np. z lakierni), procesów prowadzonych poza instalacją, klimatyzacji

Generowanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty

Zasady obliczania i wnoszenia pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska

 • Pobór wód podziemnych i powierzchniowych
 • Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
 • Składowanie odpadów.

Dyskusja i rozwiązywanie indywidualnych problemów

 

Prowadzący szkolenie: 

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.

Koszt szkolenia:       

479,70 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
541,20 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.