Szkolenie prowadzone przez praktyka rozliczającego różne systemy czasu pracy w aktualnym stanie prawnym, w oparciu o przygotowane ćwiczenia.

Data: 17 października 2023 r., godz. 9:00 – 16:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

 1. Zagadnienia podstawowe
  • Doba, tydzień pracowniczy
  • Obliczanie wymiaru czasu pracy w różnych systemach
  • Rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego – przykłady praktyczne
  • Planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
  • Ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe przykłady planowania czasu pracy
 1. Okresy odpoczynku
  • Kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
  • Jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek? – zajęcia praktyczne
  • Odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować – ustalanie nieprawidłowości na podstawie przykładowych ewidencji czasu pracy
 1. Elastyczny czas pracy
  • Zasady jego wprowadzenia
  • Krąg osób do których ma zastosowanie elastyczny czas pracy
  • Wykroczenia dotyczące elastycznego czasu pracy

     4. Praca zdalna – nowe regulacje 2023

 • Zmiany w prawie w zakresie świadczenia pracy zdalnej
 • Praca zdalna świadczona stale lub częściowo
 • Praca zdalna świadczona okazjonalnie
 • Koszty, ekwiwalent i ryczałt w związku z realizacją pracy zdalnej
 • Uregulowania wewnątrzzakładowe w kontekście pracy zdalnej
 • Grupy pracowników mogących świadczyć pracę zdalną
 1. Harmonogramy pracy
  • Planowanie harmonogramów
  • Zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
 1. Ewidencjonowanie czasu pracy
  • Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
  • Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
  • Konieczność ewidencjonowania w kartach ewidencji godzin wyjść prywatnych.
  • Zamieszczanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych.
  • Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
  • Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych forma przechowywania
  • Ustalanie najczęściej popełnianych błędów na podstawie przykładowych ewidencji czasu pracy

7. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie

  • Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
  • Godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej a 3 miesięczny okres rozliczeniowy
  • Oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
  • Rekompensata pracy w dniu wolnym w danym okresie rozliczeniowym
  • Udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
  • Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania uprawnienia pracowników
  • Rekompensata za pracę w niedzielę i święta
  • Praca w święto przypadająca w dniu wolnym

8. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

Wykładowca: 

Absolwent studiów chemicznych na Politechnice Wrocławskiej oraz prawa na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w dziedzinie zarządzanie czasem. Od 2008 do 2022 r. jako inspektor pracy nadzorował największe zakłady przemysłowe w szczególności branży chemicznej w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy i higieny pracy. Przeprowadzał liczne postępowania powypadkowe. Uzyskał tytuł specjalisty w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów medycznych. Przez wiele lat związany z uczelniami wyższymi na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie zdobył pozycję uznanego wykładowcy.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

 • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.