Raportowanie pozafinansowe ESG obejmuje ujawnianie kwestii środowiskowych (E – environment), społecznych (S – social) oraz zarządczych (G- governance).

Już od 2024 stanie się obowiązkowe dla wszystkich dużych firm w Polsce. Następnie powoli zacznie obejmować mniejsze. Zbieranie danych ESG może być również niezbędne do otrzymania dofinasowań czy kredytów. Już teraz dzięki udziale w szkoleniu dowiedzą się Państwo co nas czeka i jak do tego się przygotować. Szkolenie przygotuje Państwa do przygotowania raportu zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) będących elementem dyrektywy CSRD.

Data: 29 stycznia 2024, godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program:

 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do pojęcia ESG i związanych z nim uwarunkowań
  • Krótki rys historyczny, CSR a ESG
  • Rola ESG w UE: strategia europejskiego zielonego ładu (green deal) i pakiet fit for 55
  • Rola ESG na rynkach finansowych (inwestycje, kredyty, dofinasowania i ubezpieczenia)
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)
  • Zmiany klimatu i porozumienie paryskie
 • Omówienie regulacji i standardów związanych z ESG
  • Obecne wymogi ustawy o rachunkowości
  • Regulacje dla instytucji finansowych (NFRD i SFDR)
  • Taksonomia UE (art. 8)
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  • CSDD (Corporate Due Diligence)
  • Przegląd innych standardów (ISO 26000, GRI, SASB, TCFD, SIN,) oraz dobrych praktyk rynkowych
 • Ogólne zasady raportowania pozafinansowego i zbieranie danych
 • Omówienie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)
  • Wymagania ogólne i zasady
  • Aspekty środowiskowe (zmiany klimatu, zanieczyszczenie, woda, bioróżnorodność i wykorzystanie zasobów)
  • Aspekty społeczne (pracownicy właśni i w łańcuchu wartości, społeczności lokalne, konsumenci)
  • Aspekty zarządzania
 • Omówienie przebiegu procesu raportowania i zbierania danych ESG
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Zakończenie

Prowadzący szkolenie:  

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP Ekspert: obliczanie śladu węglowego, zmiany klimatu, gospodarka odpadami, ekoinnowacje, geograficzne systemy informacyjne (mapy, analizy przestrzenne), systemy zarządzania środowiskowego, ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, BHP.

Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.

Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeprowadził ich już ponad 4000 godzin Przeszedł roczne szkolenie trenerskie. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 h). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

Koszt szkolenia:       

479,70 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
541,20 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 29 stycznia i 2 lutego 2024 A ZYSKASZ 15% RABATU!!!

ZAPISZ CO NAJMNIEJ 2 OSOBY Z FIRMY NA SZKOLENIE 29 stycznia i 2 lutego 2024 A ZYSKASZ 20% RABATU!!!

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.