Dzięki połączeniu doświadczenia, praktyki i efektywnych metod, uczestnicy szkolenia otrzymają skondensowaną wiedzę i wskazówki w zakresie odprawy celnej towarów oraz poprawnego sporządzania dokumentacji eksportowej.

Data: 30 października 2023 r., godz. 9:00 – 16:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

 • Należyta staranność jako podstawa prawna transakcji w handlu zagranicznym
 • Sposoby zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
 • Procedury celne eksportowe, importowe oraz tranzytowe
 • Prawidłowe dokumentowanie działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych – dokumenty handlowe, transportowe, spedycyjne i inne w handlu zagranicznym
 • Umowy eksportowe oraz podstawy sporządzenia kontraktów w handlu zagranicznym
 • Sposoby zabezpieczenia wykonania umów w handlu międzynarodowym
 • Świadectwa pochodzenia – uznawanie reguł pochodzenia w handlu zagranicznym
 • Eksport bezpośredni i pośredni – w przypadku 3 podmiotów w handlu poza UE, jak powinny prawidłowo wyglądać takie faktury, jaka faktura uznawana jest w tym wypadku za eksportową zgłaszana do odprawy celnej (sprzedający, kupujący, pośrednik, odbiorca), różne praktyki wystawiania faktur w szczególności, gdy pośrednikiem lub sprzedającym jest podmiot Unijny
 • Export Control System (ECS)
 • Taryfa celna a ISZTAR
 • Komunikaty IE (kiedy stosować stawkę VAT 0%, a kiedy mogą być z tym problemy – alternatywne sposoby zabezpieczenia dokumentacji eksportowej)
 • Wytyczne co do możliwości stosowania przez podatników dokonujących eksportu bezpośredniego stawki VAT 0% w przypadku braku wystawienia komunikatów IE 599
 • Najważniejsze zmiany w transakcjach wewnątrzunijnych (WDT/WNT, call-off stock)
 • Procedury celne zawieszające
 • Odprawa scentralizowana po nowemu – kwestie odpraw z innych unijnych urzędów celnych, rozwiązania prawne (VAT, akcyzy, zabezpieczenia celne, płatności za należności, gwarancja celna)
 • Najważniejsze aspekty w stosowaniu formuł INCOTERMS
 • Aktualne warunki INCOTERMS 2020 w eksporcie (odpowiedzialność za przesyłkę, odprawa celna, nadawca w świetle prawa podatkowego i celnego)
 • Kryteria wyboru najlepszych formuł handlowych INCOTERMS 2020 (na podstawie orzecznictwa krajowego)

 

Wykładowca: 

Doktor prawa międzynarodowego, specjalizujący się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego i prawa kontraktów. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym. Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości, gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych. Jako szef działów prawnych w dużych międzynarodowych kancelariach doradzał firmom m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia spółek. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, studiował na Wydziale Prawa i Ekonomii Wolnego Uniwersytetu w Monachium. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 roku wykłada prawo europejskie i gospodarcze m. in. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (adiunkt w Instytucie Samorządu, Administracji i Prawa), Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest autorem koncepcji studiów podyplomowych w zakresie biznesu międzynarodowego. Jest także autorem wielu opracowań naukowych z zakresu prawa europejskiego i gospodarczego oraz licznych publikacji w branżowych pismach.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
467,40 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.