Korzyści:

Uczestnicząc w szkoleniu:

 1. Prześledzisz procedury egzekucji administracyjnej i sądowej
 2. Poznasz zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
 3. Dowiesz się ile wynoszą aktualne limity i kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 1 lipca 2023 roku
 4. Poznasz obliczania poszczególnych rodzajów potrąceń

Data: 8 grudnia 2023 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

 1. Składniki podlegające zajęciu
 2. Potrącenia egzekucyjne: alimentacyjne i inne należności niż alimenty
 3. Zaliczki na poczet wynagrodzenia udzielone pracownikowi
 4. Kary pieniężne
 5. Potrącenia na prośbę pracownika
 6. Kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku różnych rodzajów zobowiązań finansowych pracownika
 7. Granice dopuszczalnych potrąceń i kwoty wolne od potrąceń
 8. Potrącenia w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 9. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych
 10. Obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu.
 11. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 12. Zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 13. Jak wyliczyć kwotę potrącenia w miesiącu, gdy pracownik-dłużnik oprócz wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia chorobowego otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego?

Wykładowca: 

certyfikowany trener. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Wykładowca z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 15 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie. Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.