Uczestniku dowiedz się jakie nowości w KSEF, poznaj najnowsze orzecznictwo i interpretacje VAT.

Data:   21 września 2023 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM

NOWOŚCI w KSEF – jakie zmiany wprowadzają przepisy nowelizacyjne i jaki ostateczny kształt ma KSEF od 2024 r?

 • KSEF jako narzędzie e-kontroli – jak dostosować własne systemy informatyczne do zmian w KSeF?
 • KSeF a inne narzędzia e-kontroli – jak to wpływa na podatnika VAT?
 • Jakie dokumenty mogą w KSeF wystawiać sprzedawcy i pobierać nabywcy?
 • Jakie faktury i inne dokumenty w obrocie gospodarczym są wyłączone z systemu?
 • Nowa struktura logiczna faktury ustrukturyzowanej – czym różni się od tradycyjnej e-faktury?
 • Faktura ustrukturyzowana – jak ją wystawiać i odbierać w systemie KSeF?
 • Awaria systemu po stronie KSeF i podatnika – jakie procedury obowiązują?
 • Faktura korygująca w KSEF – jak poradzić sobie ze zmianami
 • Procedury wewnętrzne w celu ochrony tajemnicy danych wrażliwych firm – jak je opracować w zakresie weryfikacji faktur i monitorowania obiegu dokumentów, by przygotować całą firmę do nadchodzących zmian

Jakie zmiany w fakturowaniu uchwalono po 1 września 2023 r. – nowe obowiązki podatnika VAT

 • Faktura zaliczkowa po zmianach od 1 września 2023 r.- kiedy można odstąpić od jej wystawienia?
 • Jakie numery powinna zawierać faktura zaliczkowa końcowa, gdy faktury zaliczkowe są wystawiane w systemie KSeF?
 • Elementy obowiązkowe na fakturze korygującej po 1 września 2023 r. – co zmienia kolejna nowelizacja ustawy o VAT? A jeśli fakturę wystawi podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej w Polsce?
 • Odliczanie VAT z faktury bez numeru NIP – powrót problemów interpretacyjnych
 • Zmiany prawa w zakresie JPK dla określonych podmiotów w VAT
 • Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące fakturowania w podatku VAT – wyroki sądów i interpretacje KIS 2023

Rewolucyjne zmiany w przepisach dla przedsiębiorców w nowelizacji Ordynacji podatkowej – lista korzyści i zagrożeń dla przedsiębiorców

 • Nowe uprawnienia skarbówki po największej od lat nowelizacji Ordynacji podatkowej
 • Postępowanie uproszczone – na czym polega i kiedy może być zastosowane przez fiskusa po zmianach?
 • Zmiany w zakresie wszczęcia postępowania karnoskarbowego a bieg terminu przedawnienia
 • Blokada rachunku bankowego w systemie STIR – nowe niebezpieczne praktyki fiskusa w Ordynacji podatkowej
 • Blokada rachunków bankowych firmowych i prywatnych – prawo i praktyka urzędnika
 • Kaskadowa odpowiedzialność podatkowa członków zarządu – na czym polega i jak wpływa na zarząd w firmie?
 • Umorzenie podatku przed terminem jego płatności – nowe zasady po nowelizacji przepisów
 • Zapłata podatku przez wyręczyciela – co zmienia nowelizacja Ordynacji podatkowej?
 • Nadpłata podatku – czy trzeba składać wniosek do korekty deklaracji?
 • Korekta deklaracji przeprowadzona przez fiskusa – jakich informacji musi nam dostarczyć skarbówka?
 • Interpretacja podatkowa, czyli nowe terminy i drastyczne podniesienie stawek i opłat – na jak długo będzie obowiązywać po zmianach? Ile będzie wynosić opłata za wydanie interpretacji w zależności od rodzaju i wielkości wnioskodawcy? Kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości?

NAJNOWSZE Orzecznictwo, interpretacje VAT, w tym m.in:

 • Czy parkowanie samochodu pod domem wyklucza pełne odliczenia VAT od wydatków z nim związanych? – wyrok WSA
 • Czy przeniesienie własności towaru w zamian za zwolnienie z zobowiązania finansowego należy uznać za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT? – interpretacja KIS
 • Jak wygląda prawo do odliczenia VAT w przypadku transakcji pozornej i dotkniętej nieważnością? – wyrok TSUE
 • Jak wygląda opodatkowanie kar umownych za korzystanie z parkingu ? – zmiana stanowiska KIS
 • Stawka VAT na sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej a VAT – interpretacja KIS
 • Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP nabywcy
 • Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące fakturowania w podatku VAT – wyroki sądów i interpretacje KIS 2023
 • Czy istnieje możliwość powrotu do podmiotowego zwolnienia z VAT, pomimo spóźnionej aktualizacji VAT-R – interpretacja KIS

Wykładowca: 

Audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów  i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.