Data: 18 czerwca 2024 r., godz. 10:00 – 14:30
Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne – omówienie kluczowych przepisów regulujących zatrudnienie cudzoziemców w Polsce:
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
• ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
• ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Zasady wjazdu cudzoziemców do Polski:
• warunki konieczne do spełnienia wskazane w art. 6 Kodeksu Granicznego Schengen (formalne, środki finansowe, ubezpieczenie, inne) oraz w Ustawie o cudzoziemcach;
• stemple graniczne – opis i zasady stosowania;
• odmowa wjazdu – co dokładnie znaczy i jak można jej uniknąć;
• zasady wjazdu z Białorusi/Federacji Rosyjskiej oraz obywateli Federacji Rosyjskiej
• wymagane dokumenty.

3. Dokumenty pobytowe uprawniające cudzoziemców do przebywania w Polsce:
• wizy (w szczególności te, które uprawniają do wykonywania pracy);
• ruch bezwizowy (tzw. biometryczny) – zasady oraz sposób obliczania;
• karty pobytu (pobyt stały lub czasowy oraz najbardziej popularne tzw. jednolite na pobyt i pracę);
• decyzje Wojewody.

4. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców w Polsce:
• możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców w RP;
• obywatele UE/EOG/Szwajcarii;
• obywatele państw trzecich.

5. Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca – obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii:
• procedura uzyskania oświadczenia;
• omówienie najważniejszych elementów oświadczenia (warunki pracy: czas, wynagrodzenie, stanowisko, forma umowy);
• obowiązki informacyjne pracodawcy.

6. Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę – pozostali cudzoziemcy:
• rodzaje wydawanych zezwoleń na pracę (typy A, B C, D, E);
• zezwolenia na pracę sezonową (typ S);
• procedura uzyskania zezwolenia krok po kroku;
• obowiązki informacyjne pracodawcy.

7. Obywatele Ukrainy (oraz inni beneficjenci Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) jako szczególna kategoria cudzoziemców w Polsce:
• kogo dotyczy ustawa specjalna;
• kogo nie dotyczy ustawa specjalna;
• numer PESEL (jak uzyskać, kiedy można stracić);
• dokumenty legalizujące pobyt;
• przedłużenie legalnego pobytu – terminy;
• zatrudnienie na podstawie powiadomienia;
• zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;
• możliwość podróżowania po UE/Schengen i państwach trzecich podczas korzystania
z ochrony czasowej.

8. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia:
• kiedy można pracować bez zezwolenia;
• kto jest uprawniony do pracy bez zezwolenia.

9. Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę.
• kiedy zezwolenie na pracę jest wymagane.

10. Prawidłowe przygotowanie teczki cudzoziemca:
• dokumentacja związana z umową;
• dokumenty związane z legalnością pobytu cudzoziemca;
• kwestie wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy (zlecenia);
• dokumenty ZUS;
• obowiązki informacyjne pracodawcy względem Urzędów.

11. Nowe rozwiązania w zakresie zatrudniania cudzoziemców – perspektywy na 2024/2025 r.
• jak będziemy zatrudniać cudzoziemców w 2024/2025 roku.

12. Wykroczenia dotyczące naruszenia przepisów w zakresie nielegalnej pracy:
• kiedy pracodawca powierza nielegalne wykonywanie pracy – możliwe kary;
• kiedy cudzoziemiec wykonuje nielegalnie pracę – możliwe konsekwencje;
• jak uniknąć negatywnych skutków nielegalnej pracy.

Wykładowca: 
były funkcjonariusz Staży Granicznej z blisko 10 letnim doświadczeniem, które zdobywał zarówno w kraju m.in. w zespołach ds. migracji oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce jak i poza jego granicami w ramach współpracy z Agencją Frontex. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, które nabył m.in. w strukturach Komendy Głównej Staży Granicznej w Warszawie. Współpracuje z przedsiębiorcami, prawnikami oraz instytucjami administracji państwowej, świadcząc wysokiej jakości doradztwo w zakresie pobytu oraz zatrudnienia obcokrajowców na terenie Polski.
Specjalizuje się w sprawach związanych z obszarem prawa migracyjnego, zatrudniania cudzoziemców, postępowań administracyjnych oraz występuje w roli pełnomocnika swoich klientów. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami administracyjnymi oraz udziela wsparcia merytorycznego w czasie postępowań sądowych. Prowadził dziesiątki kontroli legalności zatrudnienia i postępowań administracyjnych.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:
541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.