Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową wiedzę na temat ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Data: 26 stycznia 2024, godz. 9:00 – 15:00

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting.

Program szkolenia

Wstęp do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • Przyczyna uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych
 • Do kogo stosujemy przepisy ustawy? Kto jest wyłączony ze stosowania ustawy?
 • Definicje ustawowe m.in.: odsetki, świadczenie pieniężne, duży przedsiębiorca, podmiot leczniczy, itd.
 • Jakie działania należy podjąć w spółce/ instytucji celem wdrożenia ustawy?

 Rodzaje odsetek i ich zastosowanie

 • Odsetki ustawowe kapitałowe i za opóźnienia
 • Odsetki maksymalne kapitałowe i za opóźnienia
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku przedsiębiorców
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku podmiotu leczniczego
 • Case study – okres przedawnienia dochodzenia odsetek i innych roszczeń
 • Case study – wysokość odsetek w zależność okresu w jakim świadczenie stało się wymagalne

 Zapisy w umowach i ogólnych warunkach

 • Nieważność z mocy prawa części zapisów w dotychczasowych umowach i ogólnych warunków
 • Nowe, obowiązkowe zapisy i oświadczenia w umowach i ogólnych warunkach
 • Brak możliwości powołania się przeciwko wierzycielowi na jego oświadczenie
 • Postanowienia umowne rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela
 • Zrzeczenie się roszczeń wynikających z ustawy
 • Case study – jak poprawnie wprowadzić zapisy w zakresie odsetek do umów lub ogólnych warunków?
 • Case study – zapisy w umowach zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy – skutki prawne

 Terminy zapłaty

 • Jakie terminy zapłaty mogą byś stosowane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Maksymalny termin zapłaty dopuszczalny przez ustawę
 • Od kiedy liczymy termin płatności? Ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku
 • Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego
 • Nowe uprawnienie wierzyciela – odstąpienie od umowy albo wypowiedzenia umowy z powodu zbyt długiego terminu płatności
 • Zbadanie towaru lub usługi a termin płatności
 • Termin płatności rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

 • Nowa wysokość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – nawet 100 euro
 • Dodatkowe żądania zwrotu przez wierzyciela poniesionych kosztów odzyskiwania należności
 • Czy roszczenie w zakresie rekompensaty można zbyć?
 • Case study – wysokość rekompensaty w zależności od okresu powstania wymagalności i wysokości należności

Nowe obowiązku w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorców

 • Którzy przedsiębiorcy zobowiązani są do corocznego przygotowania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • Termin sporządzenia i przekazania sprawozdania na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Sprawozdanie – forma i jakie dane zawiera?
 • Sprawozdanie – podanie do publicznej wiadomości

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – konsekwencje

 • Jak należy rozumieć pojęcie „nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych”?
 • Postępowanie UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych –  wszczęcie, przebieg, uprawnieni podmiotu kontrolującego, itd.
 • Nowe obowiązki kontrolowanego w czasie kontroli
 • Współpraca UOKiK i Krajowej Administracji Skarbowej
 • Administracyjna kara pieniężna nakładana na przedsiębiorcę – do 50 000 000 euro
 • Nowe przepisy w zakresie odpowiedzialności karne

 Wykładowca: 

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy. Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia:

479,70 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
541,20 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.