Cel szkolenia

Obowiązkiem prawnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest przechowywanie różnego rodzaju dokumentów. Dokumenty te powinny być uporządkowane, oznaczone, sklasyfikowane i przekazane do archiwum. Celem szkolenia jest prześledzenie „losu dokumentu” w firmie od chwili jego wpływu lub wytworzenia, poprzez archiwizację, aż do brakowania. W ramach szkolenia uczestnicy poznają bazę prawną obowiązującą w tej materii oraz zapoznają się z dobrymi praktykami. Szkolenie skierowane jest do firm wytwarzających i posiadających dokumentacji kategorii „B”, czyli dokumentację niearchiwalną, która po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania może ulec zniszczeniu.

Data: 13 grudnia 2023 r., godz. 9:00 – 14:00

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting

Program szkolenia

Dokument w firmie

 • Co uznajemy za dokument?
 • Forma wytworzenia dokumentów: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
 • Pieczątki w firmie
 • Instrukcja kancelaryjna i archiwalna
 • Kto jest uprawniony do podpisywania dokumentów w firmie?
 • Warunki obiegu i przechowywania dokumentów z uwzględnieniem RODO

Obieg dokumentu – od wpływy/wytworzenia do brakowania

 • Wpływ dokumentu do firmy. Kto ma prawo odebrać dokumenty?
 • Co robimy z kopertą?
 • Okresy przechowywania dokumentów w tym:  umów, pełnomocnictw, uchwał, faktur, dokumentacji technicznej, itd.
 • Kiedy dokumenty powinny być przekazane do archiwum?
 • Umowy w zakresie brakowania dokumentów
 • Treść dokumentów wytworzonych przez firmę a obowiązek informacyjny
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

Dokumentacja pracownicza w firmie

 • Skrócenie przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 r.
 • Jakie dane można żądać od pracownika?
 • Kiedy należy wydłużyć okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Zasady postępowania jeżeli pracownik nie odbierze dokumentacji
 • Elektronizacja akt pracowniczych
 • Likwidacja lub upadłość pracodawcy a dokumentacja

Monitoring – zasady wprowadzenia, dokumentowania i przechowywania

 • Kiedy można stosować monitoring wizyjny?
 • Kiedy może być stosowany monitoring poczty elektronicznej?
 • Czy monitoring może być użyty jako dowód w sądzie?
 • Okres przechowywania nagrań z monitoringu

Udostępnianie dokumentów

 • Udostępniania dokumentów na żądania policji i innych organów ścigania
 • Udostępniania dokumentów na żądania organów administracji, m.in. ZUS, PIP, US, itd.
 • Udostępnianie dokumentów organom spółek: zarząd, rada nadzorcza, wspólnicy, itd.
 • Udostępnianie dokumentów pracownikom wewnątrz spółki

RODO a dokumentacja

 • Dokumentacja kontraktowa a RODO
 • Dokumentacja finansowa a RODO
 • Dokumentacja pracownicza a RODO
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Legalność przetwarzania danych osobowych
 • Kiedy RODO nakłada obowiązek niszczenia dokumentów?
 • Uprawnienie osób których danych osobowych znajdują się w posiadaniu firmy

Roszczenia i odpowiedzialność a obrót i przechowywanie dokumentacji

 • Odpowiedzialność z tytułu naruszania poufności i integralności danych
 • Szkoda materialna i niematerialna
 • Administracyjna kara pieniężna
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa pracy
 • Odpowiedzialność karna

Wykładowca:

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia:

455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.