Uczestniku dowiedz się o nowelizacji kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz zmianach w zakresie rozpatrywania reklamacji przez przedsiębiorcę i elektronicznym KRS

Data: 17 stycznia 2024, godz. 9:00 – 15:00

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting

Program:

Nowelizacja kodeksu pracy – najważniejsze zmiany 2023

 • jakie są nowe, obligatoryjne elementy umowy o pracę?
 • nowe zasady wypowiadania umów
 • dodatkowe dni wolne dla pracowników – z powodu siły wyższej.
 • nowy urlop – urlop opiekuńczy
 • nowe wyłączenia podmiotowe w zakresie dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
 • nowy wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
 • procedura kontroli trzeźwości
 • dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości
 • praca zdalna – nowe przepisy

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – zmiany w zakresie sprawozdań

 • sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
 • podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
 • biegły rewident – wyboru firmy audytorskiej
 • dostęp do informacji – obowiązki zarządu
 • udostępnianie sprawozdania
 • złożenie do rejestru

Elektroniczny KRS – zgłaszanie wniosków

 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • kiedy oryginały dokumentów wysyłamy do KRS pocztą?
 • opłata za wniosek
 • jakie rozstrzygnięcia zapadają przed KRS?
 • najczęstsze błędy w postępowaniu przed KRS

Najważniejsze zmiany dla spółek kapitałowych – nowelizacja przepisów kodeksu spółek handlowych

 • nowe obowiązku w zakresie posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • zarząd i rada nadzorcza po nowelizacji KSH
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia zarządu i rady nadzorczej i porządek obrad
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • doradca rady nadzorczej – nowa instytucja

Zmiana w zakresie rozpatrywanie reklamacji przez przedsiębiorcę w tym dyrektywa Omnibus

 • Różnice w procesie reklamacyjnym w przypadku złożenia reklamacji przez przedsiębiorcę lub konsumenta
 • Nowe wymagania wobec przedsiębiorców – Dyrektywa Omnibus
 • Zasady organizowania promocji
 • Dostosowanie ceny i oznaczanie ceny
 • Opinie klientów i rekomendacje
 • Niezgodność towaru z umową, rękojmie i gwarancja
 • Nowe obowiązki przedsiębiorców w procesie reklamacyjnym

E-DORĘCZENIA w praktyce

 Wykładowca: 

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy. Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia:

479,70 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
541,20 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.