CEL szkolenia:

Przedstawienie zasad oraz form odpowiedzialności jaka wiąże się z pełnieniem funkcji kierowniczej i sprawowaniem nadzoru nad podległymi pracownikami.
Obowiązujący system prawny oraz realia w tym zakresie każą zadać pytanie o granice odpowiedzialności pracodawcy, osoby kierującej pracownikami i samego pracownika za naruszenie przepisów prawa pracy, w tym także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Data: 28 lutego 2024 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

Część 1 – Odpowiedzialność prawna osób kierujących pracownikami

1. Osoba kierująca pracownikami:
a. Kto jest osobą kierującą pracownikami?
b. Obowiązki osoby kierującej pracownikami.

2. Wymagania prawne dla osób kierujących pracownikami:
a. Jakie wymagania powinien znać kierownik?
b. Źródła wymagań prawnych,
c. Aktualne przepisy,
d. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3. Dokumentacja w zakresie bhp:
a. Za jaką dokumentację jest odpowiedzialna osoba kierująca pracownikami?
b. Zasady przekazywania przeprowadzania szkoleń bhp, zapoznawania z instrukcjami i ORZ podległych pracowników.

4. Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp.

5. Odpowiedzialności prawne za poziom bezpieczeństwa dotyczące osób kierujących pracownikami.

6. Konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Część 2 – Praktyczne działania jakie osoba kierująca może zastosować w Zespole

1. Nie takie straszne BHP jak je malują – znaczenie BHP w pracy osoby zarządzającej zespołem.

2. Poprawa bezpieczeństwa:
a. Zasady planowania i realizowania bezpiecznych warunków pracy w aspekcie systemowego podejścia do zarządzania bhp

3. Ważne elementy bezpieczeństwa:
a. Kultura bezpieczeństwa
b. Struktura i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem
c. Poprawa komunikacji na linii Kierownik – Pracownik

4. Jak rozmawiać o bezpieczeństwie z pracownikami:
a. Motywacja do działania
b. Jak zachęcać do rozmów?
c. Egzekwowanie zachowań.

Wykładowca: 
Absolwent studiów chemicznych na Politechnice Wrocławskiej oraz prawa na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w dziedzinie zarządzanie czasem. Od 2008 do 2022 r. jako inspektor pracy nadzorował największe zakłady przemysłowe w szczególności branży chemicznej w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy i higieny pracy. Przeprowadzał liczne postępowania powypadkowe. Uzyskał tytuł specjalisty w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów medycznych. Przez wiele lat związany z uczelniami wyższymi na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie zdobył pozycję uznanego wykładowcy.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:
541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.