Niniejsze szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, wskazania sposobów jej wprowadzenia, utrzymania i ciągłego udoskonalania oraz zapoznania uczestników z najnowszymi zmianami nowelizacyjnymi.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się w podmiotach tematyką ochrony danych osobowych, początkujących Inspektorów Ochrony Danych.

Data: 26 lutego 2024, godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program:

PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
 2. Najważniejsze definicje w RODO – jak je rozumieć?
 3. Czym są “dane osobowe”
 4. Jak rozumieć przetwarzanie danych osobowych

ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

 1. Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
 2. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego (procesora).
 3. Umowa powierzenia danych osobowych
 4. Współadministrowanie danymi osobowych

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Legalność przetwarzania danych osobowych – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
 2. Celowość i minimalizm w przetwarzaniu danych osobowych wg RODO.
 3. Poprawność merytoryczna przetwarzanych danych.
 4. Zasada ograniczonego przechowywania (retencja danych) – omówienie najważniejszych przykładów, praktyczne rozwiązania.
 5. Integralność i poufność przetwarzania danych osobowych.
 6. Rozliczalność – nadrzędna zasada RODO,
 7. Zasady “privacy by design oraz “privacy by default” i ich praktyczne zastosowanie.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu do danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych.
 3. Prawo do bycia zapomnianym.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu.
 7. Prawa osób profilowanych.
 8. Jak postępować z żądaniami osób, których dane dotyczą?
 9. Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA I KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 1. Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania (rejestr administratora), wymagany przez RODO?
 2. Praktyczny przykład rejestru czynności przetwarzania na danych wraz z omówieniem.
 3. Kiedy i jak prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania (rejestr procesora)?

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych – ich wybór i dostosowanie zgodnie z RODO, w ujęciu praktycznym.
 2. Techniczne środki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego przez RODO zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, pseudonimizacji oraz szyfrowania.
 3. Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych praktyczne.
 4. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 5. Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym.

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

 1. Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Co robić w przypadku naruszenia?
 3. Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 4. Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu.
 5. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Szkolenie poprowadzi: 

Inspektor Ochrony Danych w wielu jednostkach zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Podyplomowych Studiów wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001.  Ekspert w zakresie prawa gospodarczego i handlowego oraz ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i obcym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych oraz Dyrektor Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jak i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą, sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne szczególnie z zakresu bezpieczeństwa informacji mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm i zaangażowanie w szkolenia i wykłady potwierdzone zostały licznymi referencjami od klientów, a umiejętność przekazywania wiedzy udowodniona wysoką zdawalnością egzaminów przez uczniów i studentów. Laureatka plebiscytu „Kobiety Przedsiębiorczej” Poznania oraz Wielkopolski roku 2015. Zwyciężczyni konkursu Polish Businesswoman Awords 2017 w kategorii „Lider coachów dla kobiet biznesu”. Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych „SABI” z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia:       

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
639,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.