Firmy i organizacje mają duży wpływ na zmiany klimatu. Żeby właściwie zarządzać tym wpływem oraz go ograniczać niezbędne jest zrozumienie i wyliczenie śladu węglowego. Na ślad węglowy składa się bezpośrednia i pośrednia emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością firmy, produktu czy osoby. Raportowanie śladu węglowego jest coraz częściej wymagane przez kontrahentów, czy umieszczane w raportach CSR i pozafinansowych.

Data: 2 lutego 2024, godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym jak samodzielnie wyliczać ślad węglowy, jakie można użyć do tego standardy i narzędzia oraz jak go ograniczać a w przyszłości stanie się obowiązkiem prawnym dla wielu firm.

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:

 • Czym są zmiany klimatu, co je powoduje i czym jest ślad węglowy?
 • Jak są zasady obliczania śladu węglowego wg GHG Protocol – najczęściej na świecie stosowanego standardu?
 • Jak wyznaczać granice obliczeń?

Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:

 • Przydzielać emisje do jednego z trzech zakresów
 • Określać granice organizacyjne i operacyjne obliczeń
 • Identyfikować i obliczać emisje bezpośrednie i pośrednie w zakresie 1 i 2.

Program:

 • Wstęp: przedstawienie prowadzącego, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Zmiany klimatu – przyczyny i prognozowane skutki w skali Świata i Polski
 • Zmiany na poziomie europejskim: Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej itp.
 • Koncepcja „śladu środowiskowego”, w tym śladu węglowego (carbon footprint)
 • Dlaczego firmy liczą ślad węglowy?
 • Podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego
 • Omówienie trzech zakresów obliczania śladu węglowego
 • Metodyki i standardy obliczania śladu węglowego oraz przepisy
 • Określenie granic i zasięgu obliczania emisji CO2
 • Źródła danych o emisji CO2 i proces ich zbieranie
 • Źródła wskaźników niezbędnych do wyliczeni emisji z danej działalności
 • Narzędzia i kalkulatory wspierające obliczenia śladu węglowego
 • Przykłady obliczania śladu węglowego dla organizacji i jej procesów

Zakres 1 – emisje ze spalanie paliw w autach i kotłach grzewczych, z procesów technologicznych i z wycieków z systemów klimatyzacyjnych
Zakres 2 – emisje powstałe przy wytworzeniu zużywanej energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu pochodzących ze źródeł zewnętrznych
Zakres 3 – emisje powstałe przy wytworzeniu surowców, użytkowaniu produktów, zagospodarowaniu odpadów oraz przy ich transporcie i dystrybucji

 • Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego
 • Neutralizacja śladu węglowego poprzez tzw. carbon offseting
 • Zakończenie: Sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.

Koszt szkolenia:

 • 479,70 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 541,20 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.