Zakres 3 (Scope 3) – emisje pośrednie wynikające z całego łańcucha dostaw

Firmy i organizacje mają duży wpływ na zmiany klimatu. Żeby właściwie zarządzać tym wpływem oraz go ograniczać niezbędne jest zrozumienie i wyliczenie śladu węglowego. Na ślad węglowy składa się bezpośrednia i pośrednia emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością firmy, produktu czy osoby. Raportowanie śladu węglowego jest coraz częściej wymagane przez kontrahentów, czy umieszczane w raportach CSR i pozafinansowych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym, jak samodzielnie wyliczać ślad węglowy, jakie można użyć do tego standardy i narzędzia oraz jak go ograniczać, a w przyszłości stanie się obowiązkiem prawnym dla wielu firm.

Data: 15 marca 2024, godz. 9:00 – 14:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program:

 • Wstęp: przedstawienie prowadzącego, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Zmiany klimatu – przyczyny i prognozowane skutki w skali Świata i Polski
 • Zmiany na poziomie europejskim: Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej itp.
 • Koncepcja śladu węglowego (carbon footprint)
 • Podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego
 • Metodyki i standardy obliczania śladu węglowego oraz przepisy
 • Omówienie zakresów obliczania śladu węglowego
 • Wyznaczanie granic obliczeń
 • Omówienie kategorii zakresu 3 (co obejmują, skąd wziąć dane, liczenie)
 • Zakupione towary i usługi
 • Dobra kapitałowe
 • Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2
 • Transport i dystrybucja (upstream i downstream)
 • Odpady powstałe w wyniku działalności
 • Podróże służbowe
 • Dojazdy pracowników do pracy
 • Wynajęte aktywa (upstream i downstream)
 • Przetwarzanie sprzedanych produktów
 • Użytkowanie sprzedanych produktów
 • Postępowanie ze sprzedanymi produktami po zakończeniu ich użytkowania
 • Franczyzy
 • Inwestycje
 • Źródła danych o emisji CO2 i proces ich zbieranie
 • Angażowanie kontrahentów w zbieranie danych
 • Źródła wskaźników niezbędnych do wyliczeni emisji
 • Narzędzia i kalkulatory wspierające obliczenia śladu węglowego
 • Zasady raportowania śladu węglowego
 • Ślad węglowy firmy a ślad produktu
 • Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego
 • Zakończenie: Sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Prowadzący szkolenie:  

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.

Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia:       

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.