Data: 19 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

CEL SZKOLENIA:

Prezentacja uregulowań prawnych dotyczących zjawisk destruktywnych dla środowiska pracowniczego, takich jak mobbing, dyskryminacja oraz molestowanie. Ponadto podczas szkolenia omówione zostaną aspekty psychospołeczne ww. zjawisk oraz szerokie orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uczestnicy będą mieli nadto możliwość zapoznania się z założeniami do tworzenia wewnątrzzakładowej procedury antymobbingowej.

ODBIORCA SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, działów HR, osób kierujących pracownikami oraz pracowników.

W obliczu współczesnych wyzwań zawodowych, szkolenie zespołu staje się kluczowym narzędziem formowania świadomości pracowników i kierownictwa.

Odpowiemy, jaki ma wpływ szkolenie z w/w zakresu na kształtowanie pozytywnego i bezpiecznego środowiska pracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi wymaga świadomości i skutecznej polityki firmy. Kierownicy i dział HR powinien być gotów do interwencji w przypadku sygnalizowanych zachowań. Członkowie zespołu nie powinni pozostawać bierni na sygnały płynące ze strony kolegów.

Największe zalety szkolenia zespołu w zakresie mobbingu w pracy:

 • Wczesne rozpoznanie oznak mobbingu. Wdrożenie procedury antymobbingowej w swojej firmie to prosty sposób na zastosowanie odpowiednich działań. Szkolenie zwiększa świadomość pracowników, dając im narzędzie to wczesnej reakcji.
 • Budowanie zdrowej atmosfery w pracy. Wzajemny szacunek i tolerancja podnosi zaangażowanie współpracowników. Wypracowuje umiejętność rozwiązywania konfliktów, tworząc zdrowsze środowisko pracy.
 • Zwiększanie efektywności pracowników. Mobbing wpływa negatywnie na morale i produktywność pracowników. Dzięki szkoleniom zmniejszysz ilość konfliktów w pracy i zwiększysz produktywność pracowników.
 • Budowanie zaufania wśród pracowników i klientów.
 • Uniknięcie odpowiedzialności karnej i finansowej. Wyposażony w wiedzę ze szkolenia, skutecznie zlokalizujesz pierwsze symptomy mobbingu i wdrożysz odpowiednie środki zapobiegawcze.

 PROGRAM:

1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:

 • dyskryminacja bezpośrednia
 • dyskryminacja pośrednia
 • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
 • mobbing

2. Przyczyny dyskryminacji:

 • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
 • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego

3. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy

4. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu – podstawy, definicje

5. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:

 • „dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
 • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją

6. Typowe działania mobbingowe:

 • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • manipulacje w mobbingu – zarys problemu

7. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu:

 • konflikt a mobbing – główne różnice
 • diagnoza sytuacji konfliktowych

8. Osobowość mobbera, osobowość ofiary:

 • cechy charakterystyczne mobberów
 • cechy charakterystyczne ofiar
 • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

9. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy:

 • wymiar indywidualny
 • wymiar organizacyjny

10. Odpowiedzialność pracodawcy i innych osób z związku z występowaniem działań destruktywnych w środowisku pracy:

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie
 • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

11. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:

 • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
 • wewnętrzna polityka antymobbingowa

 

Wykładowca: 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, od roku 1999 Inspektor pracy, w latach 2006 – 2013 Kierownik Sekcji Prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy; w roku 2014 objął stanowisko Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru; nadzorował największe zakłady przemysłowe w województwie w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy; Uznany wykładowca akademicki oraz kierownik naukowy studiów podyplomowych Kadry i płace. Uzyskał uprawnienia mediatora a zdobytą wiedzę wykorzystuje m.in. podczas prowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.