Data: 21 marca 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne obowiązku realizacji szkoleń w zakresie bhp
 • regulacje w Kodeksie pracy oraz rozporządzeniach wykonawczych
 • szkolenia bhp w orzecznictwie SN oraz doktrynie
 • nowe regulacje w zakresie szkoleń bhp (od 01.07.2023)
 1. Instruktaż stanowiskowy – cel i zasady przeprowadzania
 • kto i kiedy musi zostać przeszkolony w ramach instruktażu stanowiskowego
 • kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy (bezpośredni przełożony czy instruktor)
 • cel realizacji instruktażu stanowiskowego w przepisach oraz orzecznictwie SN
 • wybrane aspekty psychologii i pedagogiki w procesie prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • metody nauczania pracowników
 • konsekwencje stwierdzenia nieprzydatności pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku
 1. Zarządzanie pracownikami
 • psychologiczne aspekty zarządzania pracownikami, zapobieganie konfliktom
 • procedury eliminacji zjawisk destruktywnych dla środowiska pracowniczego
 1. Blok pytań i kazusów
 • odpowiedzi na pytania
 • omówienie ewentualnych przypadków zgłoszonych przez uczestników

Wykładowca: 

Absolwent studiów chemicznych na Politechnice Wrocławskiej oraz prawa na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w dziedzinie zarządzanie czasem. Od 2008 do 2022 r. jako inspektor pracy nadzorował największe zakłady przemysłowe w szczególności branży chemicznej w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy i higieny pracy. Przeprowadzał liczne postępowania powypadkowe. Uzyskał tytuł specjalisty w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów medycznych. Przez wiele lat związany z uczelniami wyższymi na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie zdobył pozycję uznanego wykładowcy.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.