Od 1 października 2023 r. w Unii Europejskiej zaczął obowiązywać graniczny podatek węglowy (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism).

Import do UE towarów wytwarzanych w branżach wysokoemisyjnych (cement, żelazo, stal, aluminium, energia elektryczna oraz niektóre wyroby przemysłu chemicznego jak nawozy i wodór) będzie wiązać się z dodatkowymi obowiązkami i formalnościami, a po okresie przejściowym dodatkowymi kosztami. Dotyczy to również wyrobów pochodnych jak np. produkty z wymienionych metali typu drut, śruby, blachy, płyty, profile, rury czy pojemniki.
Jeśli importują Państwo tego typu towary powinni Państwo wziąć udział w tym szkoleniu, aby poznać zasady CBAM oraz obowiązki które należy dopełnić.

Data: 12 stycznia 2024, godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program:

 1. Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 2. Co to jest CBAM i na czym polega?
 3. Cel wprowadzenia CBAM
 4. Podstawa prawna (rozporządzenie CBAM,  wykonawcze i kolejne)
 5. Ogólne informacje o  systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem)
 6. Zakres obowiązywania
  • Kategorie produktów
  • Obszary geograficzne
  • Kryterium wartości
 7. Podmioty objęte przepisami
 8. Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego
 9. Obowiązki związane z CBAM
  • Upoważnienia
  • Rejestracja operatorów, w tym rejestr przejściowy
  • Sprawozdania kwartalne (do 2025) – zawartość, korekta
  • Deklaracje roczne
  • Zakres przechowywanych danych i dowodów
 10. Portal CBAM i jego funkcje
 11. Organy biorące udział w procesie
 12. Kontrole kary i odpowiedzialność
 13. Informacje o emisjach
  • Gazy uwzględniane w mechanizmie
  • Ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP
  • Emisje wbudowane
  • Emisje bezpośrednie
  • Emisje pośrednie
 14. Obliczanie emisji wbudowanych
  • Możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej
  • Ścieżki produkcyjne
  • Granice systemowe
  • Jednostki produkcji
  • Towary proste
  • Towary złożone
  • Emisje z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP)
  • Emisje materiałów wsadowych (prekursorów)
  • Wartości standardowe, referencyjne i domyślne
  • Przepisy szczególne dla wybranych  towarów
 15. Przykład wypełnienia raportu kwartalnego na podstawie danych uczestników szkolenia lub przykładowych
 16. Weryfikacja sprawozdań
 17. Certyfikaty CBAM
  • Zasady sprzedaży i obrotu
  • Sposób ustalania ceny
  • Korekta związana z bezpłatnymi uprawnieniami EU ETS
  • Umarzanie
  • Anulowanie
  • Opłata emisyjna uiszczana w państwie trzecim
  • Rejestr CBAM
 18. Plan wdrażania we firmie
  • Określenie produktów objętych CBAM
  • Analiza ryzyka
  • Zasady zbierania danych od dostawców
  • Potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków
  • Zarządzanie danymi
 19. Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów
 20. Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób odpowiedzialnych za rozliczenia import towarów
 • Osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska
 • Wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

 Uczestnik po szkoleniu:

 • Wie co to CBAM, dlaczego jest wdrażany i jak będzie działał
 • Jest świadomy obowiązków i odpowiedzialności w zakresie CBAM dla firm importujących towary spoza UE
 • Identyfikuje emisje wbudowane oraz wie jak je obliczać
 • Potrafi wypełnić sprawozdanie kwartalne CBAM
 • Wie jak przygotować firmę na wdrożenie CBAM i potrafi opracować plan wdrażania

Prowadzący szkolenie: 

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP Ekspert: obliczanie śladu węglowego, zmiany klimatu, gospodarka odpadami, ekoinnowacje, geograficzne systemy informacyjne (mapy, analizy przestrzenne), systemy zarządzania środowiskowego, ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, BHP.

Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.

Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeprowadził ich już ponad 4000 godzin Przeszedł roczne szkolenie trenerskie. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 h). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia:       

479,70 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
541,20 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.