Data:  6 listopada 2023 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program:

 • Jak działa KSeF. Kogo dotyczy obowiązek fakturowania KSeF od 1lipca 2024?
 • Funkcjonowanie aplikacji KSeF -wersja produkcyjna – pokaz praktycznej obsługi
 • Wystawianie i dostarczanie faktur KSeF przedsiębiorcom polskim i zagranicznym
 • Jak będziemy wystawiać faktury VAT RR? Kto i jak udziela zgody na wystawianie faktur VAT RR w KSeF?
 • Format faktury KSeF
 • Kontekst techniczny wystawiania Faktur w KSeF
 • Faktury korygujące w systemie KSeF
 • Korekta podatku naliczonego w KSeF
 • Kurs waluty stosowany w fakturach KSeF
 • Zalety KSeF u sprzedawcy – przyspieszony zwrot u sprzedawcy
 • Zalety KSeF u nabywcy – prostsze korekty i odliczenie VAT na prostszych zasadach
 • Prawidłowość, kompletność i kompatybilność danych
 • Etapy wprowadzania KSeF. Dlaczego należy rozpocząć je wdrażać już teraz?
 • Obowiązkowe stosowanie KSeF oraz wyłączenia z tego obowiązku
 • KSeF a PEF
 • Potencjalne problemy z wdrożeniem wystawiania faktur w KSeF
 • Jak postępujemy gdy KSeF nie działa
 • Sankcje karne za wystawianie faktur poza systemem KSeF
 • Pytania i odpowiedzi najczęściej formułowane w KSeF

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.