Szkolenie/warsztaty dla całej firmy od początkujących do zaawansowanych. Zapraszamy fakturzystów, działy obsługi klienta, księgowych, logistyków itp.

Data: 15 czerwca 2023 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROFIL UCZESTNIKA I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA :

KOREKTA w JPK oraz w KSeF ujawnia wszystkie błędy
Każdy, kto uczestniczy w procesie sprzedaży i zakupu, kto jest księgowym, handlowcem, pracuje w dziale obsługi klienta, FAKTURZYŚCI powinien ZNAĆ ZASADY prawidłowego fakturowania transakcji sprzedaży i dokumentowania transakcji, które nie są opodatkowane w VAT.
Wystawienie prawidłowej dokumentacji, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji jako dowód dostawy, to: PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Błędy i brak tej wiedzy powodują problemy podatkowe, finansowe jak również biznesowe w relacjach z kontrahentami. Po zmianie przepisów to właśnie osoba uzgadniająca zasady transakcji z kontrahentem nadaje kształt faktury i jest za nią odpowiedzialna

PROGRAM

1.Korygowanie sprzedaży i zakupu wpływające na wielkość zobowiązań względem fiskusa – CO NALEŻY DO NOWYCH ZADAŃ DZIAŁU HANDLOWEGO logistyki i magazynu a co do księgowego?

Uczymy się na przykładach błędów zdarzeń bieżących (rabaty, skonta, zwroty itp.) jak uzgodnić i spełnić nowe obowiązki z kontrahentami – SZYBKO

 • Zdarzenia losowe i postanowienia umowne – różne sposoby korygowania, obowiązki i prawa sprzedawcy oraz kupującego
 • Co i jak sformalizować z klientami oraz dostawcami – zasady uzgodnienia i spełnienia korekty
 • Różne przyczyny korekt – instrukcje dotyczące współpracy z kontrahentem

2. FAKTURA KORYGUJĄCA – kiedy należy ją wystawić a kiedy nie wolno – Zasady 2023

 • Okoliczności i powody pojawienia się korekty
 • Jak technicznie skorygować sprzedaż i jakiego dokumentu użyć?
 • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • Podział korekt – zmniejszające, zwiększające, powody korekty, sposób korygowania, rozliczenia itp.
 • Anulacja czy korekta – fundamentalne zasady i różnice
 • Wpływająca i niewpływająca na obrót podlegająca rozliczeniu i księgowaniu
 • Jakich dokumentów nie używać do korekty transakcji?
 • Jakich transakcji nie dokumentuje się faktura korygującą?
 • KAZUSY – przykładowe sytuacje z życia podatnika

3. Faktura korygująca a nota korygująca – zasady i obowiązki podatnika

 • Faktura korygująca a nota korygująca czyli kiedy wystawić korektę faktury, a kiedy notę korygującą?
 • Czym różni się nota korygująca od faktury korygującej?
 • Kto wystawia fakturę a kto notę?
 • Co powinna zawierać nota korygująca?
 • Ilość egzemplarzy, terminy wystawiania
 • POPRAWIANIE BŁEDÓW: korektą czy notą – praktyka z życia podatnika
 • Błędny termin płatności na fakturze – jak poprawić?
 • Jak akceptować notę korygująca?

4. KOREKTA VAT – Jak ustalać termin wystawienia i rozliczenia faktury korygującej?

 • Jak regulują terminy wystawienia faktury korygującej przepisy VAT
 • Jakich danych potrzebuje księgowy do rozliczenia faktury korygującej?
 • Jakich danych powinien dostarczyć dział handlowy?

5. Jakie dane należy obowiązkowo wskazać na fakturze korygującej – przepisy i praktyka

 • Jakie ważne dane zawiera korekta? – punkt widzenia podatkowy i handlowy
 • Czy brak pewnych danych może utrudniać rozliczenie i relacje z klientem?

6.KOREKTA VAT – uzgodnienie i spełnienie warunków korekty NOWE, TRUDNE OBOWIĄZKI 2023

 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – nowe zasady od 2022 r. do dziś
 • Nowe: uzgodnienie warunków korekty
 • Spełnienie uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług;
 • WARUNEK: posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania
 • Rekomendacje Ministerstwa Finansów – uzgodnienia i objaśnienia do korekt
 • REKOMENDACJE – jakie sposoby uzgodnienia/spełnienia warto rozważyć a jakich absolutnie unikać?

7.FAKTURA KORYGUJACA IN PLUS – zasady rozliczania podatkowo i handlowo

 • Faktura korygująca in plus u nabywcy – ustawowe regulacje związane z rozliczeniem faktur korygujących po stronie nabywcy
 • Faktura korygująca in plus u sprzedawcy – ustawowe regulacje związane z rozliczeniem faktur korygujących po stronie sprzedawcy
 • Zasady rozliczania związane z: przyczyną i powodem korekty
 • PRAKTYKA I PROBLEMY PODATNIKA – przydatne kazusy

8.FAKTURA KORYGUJACA IN MINUS – zasady rozliczania podatkowo i handlowo u sprzedawcy

 • Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania oraz podatek należny począwszy od 2021 r.
 • Zasady obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego – warunki spełnienia
 • Regulacje w zakresie korekt in minus w praktyce podatnika
 • UZGODNIENIE I SPEŁNIENIE WARUNKÓW – jak spełnić i kto za to odpowiada?
 • Wyjątki od reguły – brak warunku posiadania ww. dokumentacji
 • PRZYKŁADY praktyczne – odpowiadamy na trudne pytania

9.Faktura korygująca in minus po stronie nabywcy – o czym bezwzględnie musi wiedzieć wystawca faktury i jakich zasad przestrzegać?

 • Nowelizacja przepisów i nowe, trudne rozwiązania – REWOLUCJA DLA KSIĘGOWYCH
 • Zasady dotyczące ujmowania faktur korygujących – nowe zasady dla nabywców
 • Moment otrzymania faktury korygującej a moment rozliczenia w VAT
 • Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów – rozliczanie korekt w podatku naliczonym
 • Najczęściej popełniane błędy – instrukcje dla podatnika

10.PRAKTYKA PODATNIKA (przykłady) – Jak rozliczyć korektę faktury korygującej w przypadku:

 • Rabatu, upustu
 • Skonta
 • Zwrotu towarów
 • Obniżki ceny
 • Zwrotu zaliczki
 • Zbiorcza korekta – zagrożenia i problemy podatnika

11.Rozwiązujemy trudne przypadki – korygować, anulować?:

 • Faktura otrzymana po terminie
 • Otrzymanie faktury wystawionej przedwcześnie
 • Błąd w danych nabywcy
 • Błędna wysokość podatku VAT
 • Błędny termin płatności
 • Faktura od podmiotu nieistniejącego
 • Brak zapłaty za fakturę
 • Błędny w: nazwach, adresach, numerach identyfikacji podatkowej itp.

12.Faktura korygująca w nowym Krajowym Systemie e- Faktur KSEF w 2023 i 2024

13.Najczęściej popełniane błędy w korygowaniu faktur – jak ich uniknąć?

Wykładowca:
Audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

 • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.