CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami rządzącymi w międzynarodowej wymianie handlowej z wykorzystaniem międzynarodowych terminów handlowych – INCOTERMS 2020. Zostaną przedstawione podstawowe techniki negocjacji i zawierania kontraktów w handlu zagranicznym oraz sposoby zabezpieczenia interesów polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Słuchacze zapoznają się z przebiegiem transakcji handlowych w handlu zagranicznym, uzyskają wiedzę na temat zasad negocjowania i przygotowania kontraktów handlowych na konkretnych
przykładach, zostaną omówione praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem podatkowym i prawnym w procesie zawierania i realizacji transakcji międzynarodowych. Słuchacze poznają także (na konkretnych przykładach) sposoby zabezpieczania wykonania postanowień umownych oraz środków ochrony własnych interesów.

ODBIORCY

Zajęcia są dedykowane zarówno dla zaawansowanej kadry zarządzającej oddziałów handlu zagranicznego oraz dla kierowników małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających wdrażać mechanizmy internacjonalizacji w swoich firmach.

Data: 13 marca 2024 r., godz. 9:00 – 16:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

MIĘDZYNARODOWE REGUŁY ZAWIERANIA I REALIZACJI KONTRAKTÓW HANDLOWYCH

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Istota i znaczenie międzynarodowych reguł handlowych
 3. Powstanie i ewolucja międzynarodowych reguł handlowych INCOTERMS

ANALIZA WYKŁADNI TERMINÓW HANDLOWYCH INCOTERMS

 1. Ogólna charakterystyka obowiązków stron kontraktu w świetle znowelizowanych reguł handlowych INCOTERMS 2020
 2. Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych INCOTERMS 2020
 3. Poszczególne formuły INCOTERMS

KOMENTARZE DO WYKŁADNI FORMUŁ INCOTERMS

 1. Wykładnia językowa
 2. Graficzna prezentacja zasadniczych obowiązków stron kontraktu według INCOTERMS 2020

PRAKTYCZNE ASPEKTY POSŁUGIWANIA SIĘ FORMUŁAMI HANDLOWYMI INCOTERMS 2020

 1. Kryteria wyboru formuły handlowej
 2. INCOTERMS a Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 3. Warunki i zakres ubezpieczenia towarów w transporcie międzynarodowym

INNE ZBIORY FORMUŁ HANDLOWYCH I ICH WYKŁADNIE

 1. Zmiany treści formuł w INCOTERMS 2020
 2. Formuły sprzeczne z Kodeksem celnym UE
 3. Nowe formuły oraz modyfikacje dotychczasowych
 4. Stosowanie FCA, CPT w eksporcie
 5. Podział i modyfikacje formuł grupy D

Wykładowca: 

Doktor prawa międzynarodowego, specjalizujący się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego i prawa kontraktów. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym. Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości, gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych. Jako szef działów prawnych w dużych międzynarodowych kancelariach doradzał firmom m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia spółek. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, studiował na Wydziale Prawa i Ekonomii Wolnego Uniwersytetu w Monachium. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 roku wykłada prawo europejskie i gospodarcze m. in. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (adiunkt w Instytucie Samorządu, Administracji i Prawa), Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest autorem koncepcji studiów podyplomowych w zakresie biznesu międzynarodowego. Jest także autorem wielu opracowań naukowych z zakresu prawa europejskiego i gospodarczego oraz licznych publikacji w branżowych pismach.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:
541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
639,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.