Data:  7 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

PROGRAM:

1)       Podmioty uprawnione do rozliczania ryczałtu od dochodów spółek

2)       Zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania – kontrowersje i wyjaśnienia

3)       Zamiana dużego podatnika na małego podatnika wskutek wejścia w CIT Estoński  w

trakcie roku podatkowego i korzyści podatkowe

4)       Korekta wstępna na co trzeba zwrócić uwagę

5)       Przedmiot opodatkowania :

  • Podzielony zysk lub zysk przeznaczony na pokrycie straty
  • Ukryty zysk i zmieniające się interpretacje
  • Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
  • Zmiana wartości składników majątku
  • Dochód z tytułu zysku netto
  • Nieujawnione operacje gospodarcze

6)       Podstawa opodatkowania

7)       Wysokość podatku i termin zapłaty

8)       Kapitały własne w opodatkowaniu CIT Estońskim

9)       Odpowiedzi na pytania

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
615,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.