Dowiedz się o najważniejszych zmianach od połowy roku 2023 w podatkach dochodowych i majątkowych w kontekście m.in. ustawy „SLIM VAT 3” oraz dotyczących podatku VAT

Data: 10 października 2023 r., godz. 9:30

Miejsce: Sala witrażowa w Domu Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1

Program:

I. Zmiany wchodzące od lipca 2023 w podatkach dochodowych i majątkowych ( w kontekście m.in. ustawy „SLIM VAT 3”)

  1. Ulga prorodzinna na pierwsze dziecko bez limitu dochodu
  2. Podwójny limit dla małżonków
  3. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej
  4. Wyższa kwota wolna od podatku w podatku SD oraz nowe zwolnienia
  5. Gotowe zeznania dla przedsiębiorców
  6. Objęcie nowych przychodów stawką 19%
  7. Nowy limit dla działalności nierejestrowanej

II. Zmiany dotyczące podatku VAT

  1. Zmiana limitu dla małego podatnika
  2. Doprecyzowanie dla kursów przeliczeniowych
  3. Doprecyzowanie okresu dla WDT
  4. Brak faktury przy WNT
  5. Zmniejszenie warunków koniecznych dla szybszego zwrotu VAT
  6. Zmiany dotyczące sprzedaży mieszanej (zwolnionej i opodatkowanej)
  7. Zmiany przy wystawianiu paragonów fiskalnych
  8. Liberalizacja przy zastosowaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT
  9. Zmiany dotyczące procedur szczególnych

III. Zmiany wchodzące od sierpnia 2023

  1. Zwolnienie PCC przy zakupie pierwszego mieszkania
  2. Szczegóły stawki sankcyjnej dla zakupu 6 lub więcej lokali mieszkalnych

IV. Wybrane problemy praktyczne w związku z wprowadzonymi zmianami

  1. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej po zbyciu nieruchomości
  2. Klimatyzator a ulga termomodernizacyjna
  3. Samochód prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej – opodatkowanie na gruncie VAT.
  4. Wybrane odpowiedzi MF na interpelacje poselskie dotyczące aktualnych problemów podatkowych oraz krótka analiza najnowszego orzecznictwa sądowego

 

Zachęcamy do nadsyłania drogą mailową (leszno@riph.pl) pytań związanych z tematyką spotkania.

Koszt udziału w spotkaniu 61,50 zł brutto dla firm zrzeszonych w RIPH oraz 123,00 zł brutto od osoby dla firm pozostałych.

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby: nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.