WYBRANE ZMIANY ORAZ ZAGADNIENIA PODATKOWE  PRZEŁOMU 2023 I 2024 ROKU

 Kiedy?             9 lutego 2024 r., godz. 9:30

Gdzie?              Sala witrażowa w Domu Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1

Program:

I. Zmiany podatkowe 2024 roku
a. Stawka VAT na żywność i artykuły spożywcze
b. Podatek minimalny
c. Pozostałe drobne zmiany wchodzące w 2024 roku

II. Wybrane bieżące zagadnienia podatkowe budzące wątpliwości
a. Stosowanie procedury VAT-marża do pojedynczych usług noclegowych, transportowych i najmu samochodów.
b. Opłata za plastikowe opakowanie posiłku lub napoju jako element podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
c. Przedawnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
d. Sposób ustalania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.
e. Opodatkowanie działań podejmowanych w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy w ramach CSR

III. Wybrane problemy KSEF
a. Zdublowanie faktur wprowadzonych dodatkowo, „informacyjnie” w KSeF, brak możliwości ich anulowania a prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 40 dni.
b. Faktura ustrukturyzowana – Krajowy System e-Faktur (KSeF) – odpowiedzi MF

Zachęcamy do nadsyłania drogą mailową (leszno@riph.pl) pytań związanych z tematyką spotkania.

Koszt udziału w spotkaniu 61,50 zł brutto dla firm zrzeszonych w RIPH oraz 123,00 zł brutto od osoby dla firm pozostałych (koszty organizacyjne spotkania).

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby: nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.