Kiedy?             13 lutego 2024 r., godz. 10:00

Gdzie?              siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

W  trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Usługi elektroniczne KAS
  2. Zmiany w podatku VAT 2024r.
  3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje
  4. Krajowy System e-Faktur
  5. Omówienie bieżących problemów

Zachęcamy do nadsyłania drogą mailową (leszno@riph.pl) pytań związanych z tematyką spotkania.

Koszt udziału w spotkaniu 61,50 zł brutto dla firm zrzeszonych w RIPH oraz 123,00 zł brutto od osoby dla firm pozostałych (koszty organizacyjne spotkania).

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby: nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.