Planujesz rozwój firmy i poszukujesz pieniędzy na zatrudnienie nowych osób? Skorzystaj z pomocy Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES Leszno), który przeprowadzi cię przez cały proces.

OWES dysponuje środkami na utworzenie (prawie 32 tysięcy złotych dofinansowania rocznie) lub utrzymanie (ponad 32 tys. zł rocznie) miejsca pracy w już działających lub nowo powołanych przedsiębiorstwach społecznych (m.in. fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach socjalnych, spółkach non profit) z terenu subregionu leszczyńskiego.

Jedno takie przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie maksymalnie dziesięciu miejsc pracy. Ważne, aby pomoc dotyczyła tzw. „osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. To np. osoby bezrobotne, z niepełnosprawnością, 60+ lub kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Projekt LOWES prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centrum PISOP z Leszna, które od 24 lat wspiera organizacje pozarządowe na każdym etapie ich działania.

Szczegóły: https://pisop.org.pl/leszczynski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-poznaj-nasze-dzialania-43784

Kontakt
Stowarzyszenie Centrum PISOP
ul. Słowiańska 59, 64-100 Leszno
Telefon: 534 202 744