Szkolenie z Przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie. Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby nadzorujące i kierujące pracą pracowników.

Data: 11 maja 2023 r., godz. 9:00 – 13:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób kierujących pracownikami oraz odpowiedzialność osób nadzorujących i kierujących pracą pracowników.

Program

1. Powitanie uczestników

2. Wprowadzenie
(krótkie wskazanie zagadnień, których będzie dotyczyć szkolenie, wskazanie źródeł prawa, podstawowe pojęcia, definicje prawne dotyczące osób odpowiedzialnych)

3. Obowiązki osób nadzorujących i kierujących pracą pracowników
(organizacja stanowiska i środowisko pracy, właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej, organizacja i przygotowanie pracy uwzględniające zabezpieczenie pracowników przez wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi związanymi z warunkami środowiska pracy, bezpieczny stan pomieszczeń i wyposażenia stanowiska pracy, egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp)

4. Wypadek przy pracy – procedury dla osób kierujących
(udzielenie pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenie miejsca wypadku, postępowanie dotyczące zdarzenia wypadkowego)

5. Rola, miejsce i wpływ osób kierujących pracownikami w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy                                                                                                                                                                                 (konsultacje z pracodawcą i z pracownikami związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników)

6. Odpowiedzialność osób kierujących (w tym pracodawcy) porządkowa, karna i wykroczeniowa
(rodzaje kar porządkowych i wykroczeń oraz karne aspekty nieprzestrzegania przepisów bhp przez osoby kierujące; pytania uczestników)

7. Sprawy z powództwa cywilnego – odszkodowania i zadośćuczynienie.
(rodzaje i przykłady postępowań sądowych)

Wykładowcy:

inspektor pracy zawodowo zajmuje się nadzorem i kontrolą w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwem i higieną pracy. Specjalista ds. bhp z wieloletnią praktyką w szczególności w zakresie wykonywania prac w różnych gałęziach przemysłu m.in. przy obróbce drewna, metali, robót budowlanych itp. Wielokrotny audytor w zakresie oceny maszyn i urządzeń dotyczących wprowadzenia, dostosowania ich do minimalnych wymagań BHP, CE, ATEX.

radca prawny, zawodowo jako inspektor pracy zajmuje się nadzorem i kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy oraz procesów dotyczących wykroczeń popełnianych przez pracodawców.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia

  • 455,10 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
  • 430,50 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
  • 405,90 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
  • 516,60 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.