Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie informuje, że uruchamia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie dysponuje środkami w wysokości 175.680,00 zł na działania związane z kształceniem ustawicznym. Wyżej wymienione środki winny być wydatkowane zgodne z ustalonymi przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej priorytetami wydatkowania środków KFS w 2023 r. W związku z powyższym wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom, których wnioski będą spełniały wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:

Priorytet PM/1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
Priorytet PM/2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
Priorytet PM/3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych *.
Priorytet PM/4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
Priorytet PM/5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
Priorytet PM/6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:
kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca może otrzymać środki z KFS w wysokości:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Przy rozpatrywaniu wniosku PUP w Lesznie uwzględnia następujące kryteria zgodne z Rozporządzeniem w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Wnioski rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia upływu terminu naboru, a w przypadku dużej liczby złożonych wniosków Urząd zastrzega sobie przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków do 50 dni od dnia zakończenia naboru.

UWAGA!!! Przed wypełnieniem wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców należy zapoznać się z aktualnymi Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w 2023 r.

Wniosek należy wypełnić na jeden kurs lub kierunek studiów podyplomowych (może dotyczyć większej liczby uczestników), z wyszczególnieniem egzaminu, badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli są one wymagane do podjęcia kursu lub pracy.

W przypadku wnioskowania o więcej niż jeden kurs lub kierunek studiów podyplomowych należy złożyć odpowiednio dwa lub więcej wniosków.
W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
2) niedołączenia do wniosku załączników nr 2-5 .

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, przy ul. Śniadeckich 5 lub w pok. nr 15, wejście A od dnia 30.05.2023r. do dnia 31.05.2023r. do godziny 15.00.

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania wniosku ma data i godzina wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, a nie data wysłania wniosku przesyłką pocztową lub inną. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie wnioski wraz z wymaganymi załącznikami niezależnie od formy złożenia (czy to w wersji papierowej czy elektronicznej) należy złożyć podpisane przez osoby do tego uprawnione. W przypadku wniosków złożonych elektronicznie wniosek wraz z załącznikami winny być podpisane podpisem kwalifikowanym.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy EPUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Pracodawcy nie przysługuje odwołanie.