Zapraszamy pracowników działów kadr, płac i księgowych. Celem kursu jest usystematyzowanie, poszerzenie lub zdobycie od podstaw wiedzy z naliczania wynagrodzeń.

Data: 19 października, 25 października, 9 listopada 2023 r., godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Efektem kształcenia na warsztatach będzie umiejętność obliczania wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych. Uczestnik dowie się o świadczeniach związanych z urlopem, chorobą i macierzyństwem.
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z rozliczania wynagrodzeń.

PROGRAM:

Dzień 1 / 19 października

1. Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • ograniczenie składek społecznych
 • progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku
 • technika naliczania od brutto do netto
 • dwie wypłaty w jednym miesiącu
 • wynagrodzenie pomniejszone za pracę – nieprzepracowanie całego miesiąca (zatrudnienie lub zwolnienie z pracy w trakcie miesiąca, choroba, inne nieobecności)

2. Naliczenia wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

 • składki od umów cywilnoprawnych
 • koszty uzyskania
 • zaliczka na podatek
 • sposób naliczania umów zlecenie
 • technika naliczania umowy o dzieło/ praw autorskich
 • wynagrodzenie członków zarządu i rad nadzorczych

Dzień 2 / 25 października

3. Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za urlop

 • składniki stałe i zmienne uwzględniane w podstawie urlopowej
 • składniki nieuwzględniane w podstawie urlopowej
 • wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy
 • współczynnik do ekwiwalentu za urlop
 • technika naliczenia wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • składniki uwzględniane przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Dzień 3 / 9 listopada

5. Nieobecności związane z chorobą i macierzyństwem

 • podstawa zasiłkowa
 • wynagrodzenie chorobowe
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek wypadkowy
 • zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek macierzyński
 • listy płac zasiłków związanych z chorobą i rodzicielstwem

Wykładowca: 
certyfikowany trener. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Wykładowca z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 15 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie. Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia:

 • 1080,00 zł +23% vat od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
 • 1020,00 zł + 23 % vat od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
 • 960,00 zł +23 % vat od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
 • 1260,00 zł +23% vat od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

UWAGA!!! PRZY ZGŁOSZENIU MIN. 3 osób 10 % RABATU!!!

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.