Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Kurs w formie webinarium trwa 44 godziny, jest to 11 sesji po 4 godziny lekcyjne.

Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna prezentacja/materiały, którymi będzie zarządzał prelegent.

Cel kursu

Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską.

Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Adresaci

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw.

Zapraszamy:

 • dyrektorów przedsiębiorstw
 • prezesów i członków zarządu firm i instytucji
 • pracowników administracji państwowej
 • właścicieli firm prywatnych
 • osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach
 • Osoby zamierzające zdobyć zawód Doradcy restrukturyzacyjnego

Cena

Cena kursu wynosi 1900,00 PLN brutto /zwolnione z VAT/
Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia.

Cena obejmuje:

 • dostęp do platformy w czasie trwania kursu
 • koszty przeprowadzenia zajęć
 • autorskie materiały dydaktyczne w formacie pdf, udostępnione 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia
 • imienny certyfikat ukończenia kursu wysłany będzie po zakończeniu kursu

[*] Cena nie obejmuje opłaty za egzamin w wysokości 2 100,00 PLN, która opłacana jest indywidualnie przez uczestników kursu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: SpeedTest

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o kontakt z Biurem Izby tel. 655295656, mail: leszno@riph.pl 

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.