KURS KADRY I PŁACE hybrydowo – łącznie 102 godziny dydaktyczne

Celem kursu jest zdobycie kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, na temat zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej
W trakcie kursu dobierane są metody szkolenia tj.: wykłady, dyskusje moderowane, studia przypadku, symulacje, sesje pytań i odpowiedzi
W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu

PRAWO PRACY – 40 godzin dydaktycznych

TERMINY:

14, 15 maja 2024 – stacjonarnie w siedzibie Izby

21, 22 maja 2024 – online

4, 5, 11, 12 czerwca 2024 – online

25, 26 czerwca 2024 – stacjonarnie w siedzibie Izby

GODZINY ZAJĘĆ:

16:30 – 20:00

1. Zagadnienia ogólne
1.1. źródła prawa pracy
1.2. podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy
1.3. zasady prawa pracy
1.4. stosunek pracy

2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
2.1. układy zbiorowe pracy
2.1.1. zakładowy układ zbiorowy pracy
2.1.2. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
2.2. Regulamin pracy
2.3. Regulamin wynagrodzeń

3. Nawiązanie stosunku pracy
3.1. kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
3.2. umowa o pracę
3.2.1. rodzaje umów o pracę
3.2.2. obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
3.2.3. sposób zawarcia umowy o pracę
3.3. podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

4. Podstawowa dokumentacja pracownicza – Teczka Akt Osobowych
4.1. Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
4.2. Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
4.3. Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
4.4. Część D dokumenty związane z postępowaniem dyscyplinarnym
4.5. Część E dokumenty związane z kontrolą trzeźwości

5. Zmiana warunków umowy o pracę
5.1. porozumienie zmieniające
5.2. wypowiedzenie warunków pracy i płacy
5.3. czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy

6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
6.1. podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
6.2. plany urlopów
6.3. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
6.4. urlopy bezpłatne
6.5. zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
6.6. sposoby usprawiedliwiania nieobecności
6.7. ewidencjonowanie urlopów pracowniczych – karta urlopowa

7. Czas pracy
7.1. podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
7.2. okresy odpoczynku
7.3. systemy i rozkłady czasu pracy
7.4. praca w godzinach nadliczbowych
7.5. praca w porze nocnej
7.6. praca w niedziele i święta
7.7. prowadzenie ewidencji czasu pracy

8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
8.1. podstawowe obowiązki pracodawcy
8.2. podstawowe obowiązki pracownika
8.3. zakaz konkurencji
8.4. obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
8.5. nagrody i wyróżnienia
8.6. odpowiedzialność porządkowa pracownika
8.7. obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

9. Odpowiedzialność materialna pracowników
9.1. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
9.2. odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
10.1. ochrona pracy kobiet ciężarnych
10.2. uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
10.3. urlopy macierzyńskie
10.4. urlopy wychowawcze

11 Rozwiązywanie stosunku pracy
11.1. na mocy porozumienie stron
11.2. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
11.3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
11.4. z upływem czasu, na który była zawarta
11.5. wygaśnięcie stosunku pracy
11.6. rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

12. Świadectwo pracy
12.1. szczegółowa treść świadectwa pracy
12.2. sposób i tryb jego wydawania i prostowania

13. Roszczenia ze stosunku pracy

PŁACE – 62 godziny dydaktyczne

TERMINY:

3, 4 września 2024 – stacjonarnie w siedzibie Izby

10, 11, 17, 18, 24, 25 września 2024 – online

1, 2, 8, 9, 15, 16 października 2024 – online

22, 23 października 2024 – stacjonarnie w siedzibie Izby

GODZINY ZAJĘĆ:

16:30 – 20:00

1. Wynagrodzenia:
1.1. Rodzaje wynagrodzeń ze stosunku pracy:
• obowiązkowe i nieobowiązkowe składniki wynagrodzenia
• dokumentacja wynagrodzeń
• wynagrodzenie minimalne
• zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za pracę w nocy
• odszkodowania i odprawy
• wynagrodzenie za czas dyżuru
• wynagrodzenie za przestój
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
• ekwiwalent pieniężny za urlop
1.2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych:
• umowa zlecenia
• umowa o dzieło
1.3. Elementy listy płac

2. Ubezpieczenia społeczne:
2.1. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
(emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe)
2.2. Ubezpieczenie zdrowotne
2.3. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
Fundusz Emerytur Pomostowych
2.4. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek:
• terminy rozliczeń z ZUS
• zgłaszanie i wyrejestrowywanie do ubezpieczeń
• rodzaje druków ZUS
• sporządzanie dokumentów za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie
• podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność
• ograniczenie górnej rocznej podstawy wymiaru składek
• deklaracje ubezpieczeniowe

3. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
3.1. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy:
• przychód ze stosunku pracy i przychód z umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
• podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika
• podstawa opodatkowania, zasady wyliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
• koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy oraz z umów cywilno-prawnych
• kwota wolna od podatku
• ryczałtowy pobór podatku z tytułu umów cywilno-prawnych
• świadczenia wolne od podatku
• obowiązki płatnika w zakresie terminów i rozliczeń z urzędem skarbowym

4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
4.1 Rodzaje świadczeń:
• wynagrodzenie za czas choroby
• zasiłek chorobowy
• świadczenie rehabilitacyjne
• zasiłek macierzyński
• zasiłek opiekuńczy
4.2. Dokumentowanie i ustalanie prawa do świadczeń.
4.3. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń ich wysokości i okresu wypłaty
• wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń
• okresy, z którego podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana
4.4. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych:
• wynagrodzenie stałe i zmienne uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych (zasadnicza, dodatki za godziny nadliczbowe, dodatki za godziny nocne, premii, nagród, dodatków przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne, roczne i inne)
• wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków
• ustalanie podstawy wymiaru po przerwie w wykonywaniu pracy – wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy – ustalanie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
• minimalna podstawa wymiaru zasiłków
• zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku przysługującego zleceniobiorcy

5. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków:
5.1. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia
5.2. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków:
• zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
• potrącenia z zasiłków
• ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
5.3. Potrącenia z umów cywilno-prawnych

WYKŁADOWCY:

I

Były pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się poradnictwem z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalista w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, czasu pracy, uprawnień rodzicielskich pracowników, prawa do wypoczynku. Od 1984 r. związany z szeroko pojętym zakresem zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada duże doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji przepisów dokonywanych przez organy państwowe. Obecnie działalność szkoleniowo-doradcza z zakresu prawa pracy.

II

Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik RIPH.

Koszt kursu:

2200,00 zł netto/ 2706,00 zł brutto od osoby dla firm zrzeszonych w Izbie

2600,00 zł netto/ 3198,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach!

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.