W związku z uruchomieniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konkursu, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie zaprasza na szkolenie pt. Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Data: 14 kwietnia 2023 roku od godziny 9:00
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, przy ul. 55 Pułku Piechoty 34

Program

1. Wstępne informacje o konkursie
2. Wymagania formalne
3. Kryteria oceny
4. Katalog wydatków kwalifikowalnych
5. Procedura
6. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Zbigniew Skóra

Udział w szkoleniu jest płatny.

  • 100,00 złotych netto + 23% VAT członkowie RIPH
  • 150,00 złotych netto + 23% VAT pozostałe firmy
  • Płatność prosimy kierować na rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.