Wybrane zagadnienia PPK  – praktyczne aspekty ważne z punktu pracodawcy – sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie dla osób zajmujących się obsługą PPK z udziałem Mateusza Kozłowskiego Eksperta Regionalnego PPK, Polski Fundusz Rozwoju.

Data: 6 grudnia 2023 r., godz. 10:00-11:00

Podczas tego spotkania omówione zostaną najczęściej pojawiające się zagadnienia w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczące zarówno Pracodawcy jak i Pracownika.

W związku z tym, że całe spotkanie będzie oparte na sesji pytań i odpowiedzi zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do przesyłania drogą mailową zagadnień i pytań, które wg Państwa powinny być poruszone na tym spotkaniu.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.