Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior ogłosiła nabór na przyznanie premii 80 tys. zł na założenie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie 2.1.1.

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 13.03.2023 r. – 27.03.2023 r.

Kto może zostać beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej?

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
▪ jest pełnoletnia,
▪ ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – wymagane
zaświadczenie o zameldowaniu,
▪ nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Polskiej
Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów,
▪ w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej
pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie była
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
▪ operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR obejmuje obszar 12 gmin: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn.

Jaka jest wysokość i forma pomocy?

Kwota wsparcia wynosi 80 tys. zł.
Pomoc wypłacana jest w formie premii, w dwóch transzach:
▪ pierwsza transza pomocy obejmuje 80% przyznanej kwoty i jest wypłacana, jeżeli
beneficjent:
• złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta
we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez
odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.
Wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
▪ druga transza pomocy obejmuje 20% przyznanej kwoty pomocy i jest wypłacana
jeżeli:
• operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
• beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której
mowa w pkt 1 lit. a, oraz:
– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy
korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tzw. ulga na start), lub – w przypadku zbiegu
tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta
obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku
macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu
wykonywania tej działalności, lub
– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy,
na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i
podlega tym ubezpieczeniom.
Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się po spełnieniu warunków wypłaty
drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później niż po upływie 2 lat od dnia
zawarcia umowy i nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r.

Jakie rodzaje kosztów można ująć w biznesplanie?

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji powinny być racjonalne, uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu, mogą dotyczyć:
1. kosztów ogólnych (np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego),
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji
lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych,
4. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
5. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
6. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie
może w żaden sposób odzyskać podatku VAT

Zachęcamy do kontaktu z biurem izby w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentacji!!! Tel. 65 529 56 56.

Plik do pobrania: poradnik-dla-beneficjentow_2.1.1._zakladanie_nowej_dzialalnosci_gospodarczej_2023.pdf