REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W LESZNIE

serdecznie zaprasza na BEZPŁATNY WEBINAR

„JAK ZBUDOWAĆ OSZCZĘDNOŚCI POMOCY PRAWNEJ I DORADCZEJ PRZY WSPARCIU
RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW”

14 marca 2024, godz. 10:00 – 11:00

  • Czym jest SAMODZIELNY ORGAN OCHRONY PRAWA?
  • Na czym polega reprezentacja Rzecznika MŚP GRATIS w sporach z fiskusem, ZUS-em, przed sądem itp.
  • Komu pomaga Samodzielny Organ Ochrony Prawa i na jakich zasadach?
  • Osiągnięcia i wygrane w sądach Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorców
  • Jak skorzystać z dorobku RMŚP? – zacznij oszczędzać, to jest proste!

Spotkanie poprowadzi dr Izabela Hasińska

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu.

Webinar odbędzie się na platformie Clickmeeting.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 marca 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy!

Wpisz imiona, nazwiska i stanowiska zainteresowanych osób.
Status MSP *

Uwaga!  Pola z gwiazdką są obowiązkowe!

1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym wzaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/fi rmy/osoby fi zycznej kosztami organizacji szkolenia, również wprzypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, ż e Pań stwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu bę dą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celó w organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocjiwydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Pań stwo prawo wglą du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a takż e prawo sprzeciwu wobecich przetwarzania dla celó w marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.