• top2
  • top1
  • top3
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH w 2019 r.

21 listopada 2018

Program:

I. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych:
1) uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego

2) wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku ukierunkowanych na pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością

3) złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi

4) zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej

a. Podwyższenie limitu wartości samochodu amortyzowanego w kosztach podatkowych z 20.000 Euro do 150.000 zł (dla samochodów elektrycznych do 225.000 zł)
b. Podwyższenie limitu ubezpieczenia Autocasco ujmowanego w koszty wg zasad jak w punkcie a
c. ograniczenie kosztów używania samochodów przedsiębiorcy w kosztach podatkowych do 75% tych wydatków
d. likwidacja kilometrówki i nowy limit wydatków z tytułu używania samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do 20% tych wydatków

5) uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.

6) zniesienie obowiązku prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

7) podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym

8) poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

9) umożliwienie– pod określonymi warunkami – posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji

10) likwidacja obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:

a. informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,
b. odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,
c. dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

11) wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),

12) Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

13) wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;

14) wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,

15) wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;

II. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych:

1) wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%

2) wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID)

3) określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał

4) uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej

5) modyfikacja przepisu dotyczącego właściwości Naczelnika US w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywania zysku na kapitał zakładowy

6) wprowadzenie zwolnienia podmiotowego dla jednostek dozoru technicznego

7) zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki.

III. Pozostałe zmiany w ustawach o podatkach dochodowych oraz innych ustawach podatkowych w tym podatku od towarów i usług
Data: 21 listopada 2018 roku, od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
250,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
230,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
210,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
290,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218


WYPEŁNIJ I WYSLIJ ZGŁOSZENIE!

Ciesiółka

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)